Vďaka za Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií

február 28, 2014 No Comments »

Vytvorenie centra excelentnosti na výskum a vývoj moderných biomateriálov pre klinickú prax, dobudovanie infraštruktúry a  iniciácia spoločného vedeckého výskumu pracovísk – taký bol cieľ projektu „Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií“. Skupinu prestížnych odborníkov a vedcov pod vedením Dr. h. c. prof. MUDr. Andreja Jenču, CSc., MPH prijal v reprezentačných priestoroch Historickej radnice v Košiciach primátor mesta MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.Odovzdal im ďakovné listy za vynikajúcu reprezentáciu mesta Košice.

Docentovi Štefanovi Faixovi (vľavo), riaditeľovi ÚFHZ SAV, odovzdáva ďakovný list primátor Košíc Richard Raši.

Docentovi Štefanovi Faixovi (vľavo), riaditeľovi ÚFHZ SAV, odovzdáva ďakovný list primátor Košíc Richard Raši.

Partnermi projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ boli Lekárska fakulta UPJŠ, Technická univerzita, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV a Ústav materiálového výskumu SAV a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (všetci v  Košiciach). Vedenie mesta prijalo prednostu Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a UPJŠ prof. A. Jenču a jeho vedeckých kolegov pri príležitosti ocenenia Veľkou medailou Samuela Mikovíniho za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky. Získali ju od ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za zavedenie aplikovaného výskumu regeneratívnych a implantačných metodík v kraniofaciálnej oblasti, ako aj v experimentálnom a klinickom výskume, ktoré sú plurifikované mezenchymálnymi kmeňovými bunkami.

Ďakovný list aj pre Ľubomíra Medveckého z ÚMV SAV.

Ďakovný list aj pre Ľubomíra Medveckého z ÚMV SAV.

Zameranie projektu je v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, konkrétne s vecnými prioritami výskumu a vývoja Zdravie – kvalita života a Progresívne materiály a technológie. Okrem toho, orientácia projektu je aj v súlade s koncepciou vedecko-výskumnej činnosti v oblasti zdravotníctva podporovanej Ministerstvom zdravotníctva SR zameranej na transplantácie orgánov a tkanív. Potreby zriadenia CE vyplývajú priamo z lekárskej praxe na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNLP a UPJŠ. Regeneratívna medicína je mladé odvetvie medicíny a ponúka úplne nové terapeutické metódy s cieľom nahradiť alebo regenerovať bunky a tkanivá, a v budúcnosti možno aj celé orgány.

Projektový tím na prijatí v historickej radnici.

Projektový tím na prijatí v historickej radnici.

„Splnenie strategického cieľa vytvoriť centrum excelentnosti jednoznačne zvýši a zefektívni mieru spolupráce medzi partnerskými vedecko-výskumnými inštitúciami rôzneho vedného zamerania. Projekt prispieva k  modernizácii a  skvalitneniu prístrojového vybavenia a infraštruktúry, čím sa zvýši vedecko-výskumná úroveň práce a poznatkového fondu v oblasti výskumu a aplikácie nových typov biomateriálov, čo následne prispeje k  rozvoju nových technológií a materiálov a ďalej zvýši hospodársky rast a  konkurencieschopnosť regiónu. Zároveň sa zlepší starostlivosť o zdravie obyvateľstva,“ povedal nám doc. MVDr. Štefan Faix, DrSc., riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Za Ústav materiálového výskumu SAV bol do projektu zapojený Ing. Ľubomír Medvecký, PhD., vedúci oddelenia elektrokeramiky.

„Pri vede, výskume a medicíne nekončí deň po sedem a pol hodinách, ale robiť treba často aj 18 hodín. Zvyšok je na spánok,“ zhodnotil mieru nasadenia celého projektového tímu jeho vedúci prof. Andrej Jenča.

„Pri vede, výskume a medicíne nekončí deň po sedem a pol hodinách, ale robiť treba často aj 18 hodín. Zvyšok je na spánok,“ zhodnotil mieru nasadenia celého projektového tímu jeho vedúci prof. Andrej Jenča.

Mimoriadneho uznania verejnosti ako aj ďalších odborníkov sa dostalo skupine dvanástich vedcov pred pol rokom, kedy úspešne realizovali raritnú operáciu. Do hlavy pacienta vtedy vložili unikátny implantát vyvinutý odborníkmi zo štyroch košických inštitúcií. „Prínos celého odborného tímu je aj v tom, že Košice budú známe nielen ako historické a priemyselné mesto, ale aj ako mesto vedy,“ povedal primátor R. Raši a požiadal prítomných o podpis do kroniky mesta.

Text a foto: Katarína Čižmáriková

Spoločná fotografia na pamiatku.

Spoločná fotografia na pamiatku.

V Košiciach je tradíciou, že každý, kto je prijatý vedením mesta, sa zapíše kvôli histórii do kroniky. Tak to urobil aj Štefan Faix...

V Košiciach je tradíciou, že každý, kto je prijatý vedením mesta, sa zapíše kvôli histórii do kroniky. Tak to urobil aj Štefan Faix…

... aj Ľubomír Medvecký.

… aj Ľubomír Medvecký.

 

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *