Trinásť členov nového Predsedníctva SAV

marec 9, 2009 No Comments »

Vo štvrtok 5. marca na rokovaní Snemu SAV v aule na bratislavskej Patrónke zvolili trinásť členov budúceho Predsedníctva SAV. O ďalších dvoch rozhodnú doplňovacie voľby v utorok 17. marca.

Podpredsedníčka Snemu SAV Lyda Rychlá, ktorá pre ochorenie predsedníčky snemu viedla rokovanie, na úvod informovala, že v rámci II. komory Snemu SAV dvoch kandidujúcich členov snemu nahradili noví členovia – za doc. Alberta Breiera (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV) sa členkou snemu stala Ľubica Lacinová, prof. Jaromíra Pastoreka (Virologický ústav SAV) nahradil Juraj Kopáček. Rovnako aj vo Výbore Snemu SAV Alberta Breiera voľbou nahradil doc. Peter Pristaš (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV).

Po úvodných formalitách Snem SAV schválil úpravu Volebného poriadku Snemu SAV na voľbu Predsedníctva SAV – doterajší poriadok dával vedeckým radám ústavov právomoc navrhovať kandidátov na členov Predsedníctva SAV, čo nie je v súlade so Zákonom o SAV (§ č. 8, odsek 7, písmeno „i“), podľa ktorého Snem SAV volí kandidátov na členov P SAV z návrhov akademickej obce, keďže vo viacerých ústavoch majú vedecké rady aj externých členov, ktorí nie sú členmi akademických obcí. Na základe právnej analýzy Výbor Snemu SAV pred voľbami vydal usmernenie, ktoré inštruovalo vedecké rady, ako navrhovať kandidátov, aby voľby boli platné a aby procedúra bola v súlade so zákonom, s tým, že na najbližšom rokovaní Snemu SAV bude volebný poriadok daný do súladu so zákonom a v dvoch článkoch pojem “vedecké rady” bude nahradený pojmom “akademické obce” (články 2. a 3. Volebného poriadku snemu na voľbu predsedníctva akadémie). Snem navrhované úpravy schválil. Ako pripomenul navrhovateľ člen Výboru Snemu SAV Karol Iždinský, snem sa v budúcnosti bude zaoberať volebným poriadkom podrobnejšie.

Po informácii o predsedov jednotlivých komôr Snemu SAV o priebehu volieb kandidátov v komorách sa pred snemom so svojimi prezentáciami názorov aj predsavzatí predstavilo 14 kandidátov (každý mal k dispozícii 10 minút na prezentáciu a 10 minút na odpovede), ktorých zvolili členovia komôr snemu, z toho piati z I. komory, piati z II. komory a štyria z III. komory Snemu SAV. V tajných voľbách v súlade s volebným poriadkom Snem SAV za členov Predsedníctva SAV zvolil trinástich kandidátov:

 • Za I. oddelenie vied SAV:
  Fedor Gömöry (Elektrotechnický ústav SAV)
  Juraj Lapin (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV)
  doc. Peter Samuely (Ústav experimentálnej fyziky SAV)
  Igor Túnyi (Geofyzikálny ústav SAV)
 • Za II. oddelenie vied SAV:
  doc. Albert Breier (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV)
  prof. Daniela Ježová (Ústav experimentálnej endokrinológie SAV)
  doc. Juraj Koppel (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV)
  prof. Jaromír Pastorek (Virologický ústav SAV)
  doc. Ladislav Petruš (Chemický ústav SAV)
Juraj Koppel

Juraj Koppel

 

 • Za III. oddelenie vied SAV:
  prof. Ján Bakoš (Ústav dejín umenia SAV)
  Ľubomír Falťan (Sociologický ústav SAV)
  Miroslav Tibor Morovics (Historický ústav SAV)
  Viera Rosová (Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV)

Keďže Predsedníctvo SAV je pätnásťčlenné (po piatich z každého oddelenia vied SAV), na zostávajúce dve miesta sú vyhlásené doplňovacie voľby, ktoré sa uskutočnia v utorok 17. marca – predpoludním na oddelenom rokovaní I. a III. komory snemu, popoludní na riadnom rokovaní Snemu SAV, kde by mal snem – pokiaľ voľby budú úspešné – zvoliť aj predsedu SAV. Do štvrtka 12. marca vrátane (do 14.00 h) je termín podávania návrhov na kandidátov na členstvo v Predsedníctve SAV za I. a III. OV SAV.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *