Prihlásil sa rekordný počet doktorandov

september 19, 2012 No Comments »

Už po siedmykrát sa v Košiciach konal seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. V dňoch 10. a 11. septembra privítali organizátori z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV,  Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie a po prvý raz aj z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rekordný počet prihlásených. 

Počas dvoch dní  na seminári odznelo 44 príspevkov doktorandov 2. až 4. ročníka štúdia z troch košických ústavov Slovenskej akadémie vied (ÚFHZ, Neurobiologického i Parazitologického ústavu), z UVLF a z Prírodovedeckej i Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Cieľom podujatia je poskytovať doktorandom priestor na získanie praktických skúseností v dôležitých oblastiach vedeckého výskumu – prezentácii vlastných výsledkov v ústnej a písomnej forme,“ povedal hlavný organizátor MVDr. Dušan Fabian, PhD.  z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV.

Potešenie z vysokej účasti mladých ľudí, z ktorých mnohí stoja na prahu vedeckej kariéry, vyjadrila vo svojom úvodnom privítaní prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Kvalite seminára by podľa nej prospela aj väčšia účasť školiteľov doktorandov.

V poradí už 7. seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu otvorila predstaviteľka hostiteľov z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

V poradí už 7. seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu otvorila predstaviteľka hostiteľov z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

K účastníkom seminára, ktorý je tradične venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu, sa prihovoril aj riaditeľ ÚFHZ SAVdoc. MVDr. Štefan Faix, PhD. Pripomenul mladým ľuďom  zásluhy akademika Boďu pri zriadení a napredovaní ústavu, ktorý samostatne pôsobí od roku 1969  Akademik Koloman Boďa (1927-2005) bol jedným z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, ktorého profesionálna kariéra bola spätá ako s UVLF, tak s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Vychoval veľký počet kvalitných doktorandov, z ktorých sa mnohí stali špičkovými vedcami.  K príhovorom vystúpil aj prof. RNDr. Peter Fedoročko, Csc., riaditeľ Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

Mladých vedcov privítal aj doc. Štefan Faix, riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV,...

Mladých vedcov privítal aj doc. Štefan Faix, riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV,…

...i prof. Peter Fedoročko, riaditeľ Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

…i prof. Peter Fedoročko, riaditeľ Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

Príspevky, ktoré neboli tematicky obmedzené a pokrývali širokú škálu biologických vedných odborov ako metabolizmus, výživa, regulačná fyziológia, reprodukčná fyziológia, neurobiológia, anatómia, bunková biológia, molekulová biológia, mikrobiológia, parazitológia, hygiena potravín a ďalšie, hodnotila odborná komisia. Boli v nej zástupcovia organizátorov: Doc. MVDr. Mária Goldová, PhD.,  Doc. MVDr.  Zita Faixová, PhD., RNDr. Veronika Sačková, PhD., RNDr. Bianka Bojková, PhD., Doc. MVDr. Peter Javorský, DrSc. a  RNDr. Štefan Čikoš, CSc.

Úroveň prác rekordného počtu doktorandov a ich prezentácie hodnotila porota naslovovzatých odborníkov.

Úroveň prác rekordného počtu doktorandov a ich prezentácie hodnotila porota naslovovzatých odborníkov.

Komisia vybrala spomedzi všetkých účastníkov 12 najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií.  Ocenení boli: z UVLF – MVDr. Marek Krempaský, MVDr. Katarína Kuzyšinová, RNDr. Eva Bocková, MVDr. Adela Sarvašová, z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – Mgr. Zuzana Papčová, Mgr. Barbora Valeková, RNDr. Viera Kútna a  Mgr. Monika Balogová, Ústav biologických a ekologických vied, z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV – Mgr. Veronika Kovaříková a Mgr. Anna Kandričáková, ďalej Mgr. Miriama Malčická z Parazitologického ústavu SAV a RNDr. Miriam Nagyová z  Neurobiologického ústavu SAV.

Príspevky zo seminára doktorandov sú uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2012(recenzoval Dr. Zeleňák).

Text a foto: Katarína Čižmáriková

V tvárach mladých ľudí sa zračí napätie a pocit zodpovedi.

V tvárach mladých ľudí sa zračí napätie a pocit zodpovedi.

Mladších kolegov si prišiel vypočuť aj doc. Juraj Koppel, člen Predsedníctva SAV. Objektív ho zachytil pri rozhovore s prof. Ondrašovičovou.

Mladších kolegov si prišiel vypočuť aj doc. Juraj Koppel, člen Predsedníctva SAV. Objektív ho zachytil pri rozhovore s prof. Ondrašovičovou.

Posledné organizačné pokyny od dr. Dušana Fabiana, duše celého podujatia, a slova sa ujala prvá zo 44 zúčastnených Zuzana Papčová z Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

Posledné organizačné pokyny od dr. Dušana Fabiana, duše celého podujatia, a slova sa ujala prvá zo 44 zúčastnených Zuzana Papčová z Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

 

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *