Podrobnejšie z rokovania Snemu SAV

január 10, 2008 No Comments »

Na decembrovom rokovaní Snemu SAV odznela aj informácia predsedu SAV prof. Štefana Lubyho o aktuálnej situácii v SAV.

O personálnych zmenách, ktoré prinieslo rokovanie Snemu SAV 19. decembra 2007, sme už informovali pod titulkom Snem SAV vedie Dagmar Podmaková. Po uplynutí funkčného obdobia Karola Iždinského v rámci pravidelnej rotácie predsedov Snemu SAV podľa jednotlivých oddelení za novú predsedníčku zvolili Dagmar Podmakovú z Kabinetu divadla a filmu SAV.

Po odstúpení doc. Branislava Peťka z funkcie člena Predsedníctva SAV, ktorý bol vymenovaný za riaditeľa Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, Snem v doplňovacích voľbách za nového člena Predsedníctva zvolil doc. Petra Javorského z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach (podrobnejšie informácie dole pod čiarou). Peter Javorský stručne charakterizoval svoje pôsobenie v SAV od roku 1976 a predstavu svojej pôsobnosti v budúcich dvoch rokoch v Predsedníctve SAV. Medzi jeho hlavné priority bude patriť rozvíjanie spolupráce s univerzitami, k čomu využije svoje praktické skúsenosti v tejto oblasti a osobné kontakty s viacerými vedúcimi pracovníkmi VŠ. Je pripravený podieľať sa na úlohách, ktoré sú priamym pokračovaním aktivít doc. Branislava Peťka, ako aj na ďalších úlohách, ktoré budú spojené s jeho funkciou.

Nový člen Predsedníctva SAV doc. Peter Javorský.

Nový člen Predsedníctva SAV doc. Peter Javorský.

Očakávaným bodom rokovania bola informácia predsedu SAV prof. Štefana Lubyho o aktuálnej situácii v SAV, ktorý informoval, že vláda schválila dlhodobý zámer podpory vedy a výskumu. Prerokúva sa stratégia jeho plnenia s prísľubom dofinancovania 25% projektov 7. RP. V Bruseli bol schválený Operačný program pre vedu a výskum a v januári 2008 bude vypísaná 1. výzva na podávanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Bol schválený štátny rozpočet na rok 2008 a SAV získala oproti minulému roku navyše približne 330 miliónov korún. Prof. Luby však pripomenul, že v rozpočte SAV je viac účelových položiek (4% valorizácia tarifných platov od 1. 1. 2008, rekonštrukcia kúrenia v areáli SAV v Bratislave na Patrónke, archeologický výskum). Bola pripomienkovaná a schválená novela Štatútu VEGA, uskutočnili sa evalvácie za rok 2006 a pravidelné hodnotenie všetkých vedeckých organizácií SAV za obdobie rokov 2003 až 2006. Predseda SAV ďalej konštatoval, že naďalej pretrváva nízky počet akreditovaných odborov doktorandského štúdia v organizáciách III. oddelenia vied SAV. Doktorandi v súvislosti s prijatými novými zákonmi napísali list prezidentovi republiky, v ktorom vyslovili nespokojnosť s odvodmi, ktoré by si mali hradiť sami zo štipendií. Dohodlo sa, že štipendiá nebudú zdaňované, zdravotné poistenie bude hradiť štát a sociálne poistenie doktorandi.

Prof. Luby pripomenul, že v SAV je 13 centier excelentnosti, vyšla nová brožúra o ich aktivitách, SAV a jej pracovníci získali viacero významných medzinárodných a domácich ocenení, boli podpísané nové dohody, uskutočnili sa viaceré stretnutia predstaviteľov SAV a členov vlády, uskutočnilo sa veľa podujatí v rámci Týždňa európskej vedy.

Na záver predseda SAV konštatoval, že rok 2007 nedopadol zle. Poďakoval členom Snemu SAV, výboru Snemu, Odborového zväzu SAV, všetkým spolupracovníkom za úspešné dovŕšenie roku, zaželal všetkým pokojné vianočné sviatky, v novom roku hlavne pevné zdravie a veľa úspechov.

So stručnou správou o činnosti Snemu SAV v II. trimestri volebného obdobia vystúpil jeho predseda Karol Iždinský. Pripomenul, že snemu sa podarilo úspešne podporiť vyhlásenie všeobecnej výzvy APVV, novelizovať Štatút VEGA, výbor bdel nad akreditáciami. Konštatoval, že uskutočnené pravidelné hodnotenie vedeckých organizácií SAV bolo korektné a pri určitej pokore aj výsledky možno považovať za dobré. Problémom zostáva motivácia mladých ľudí na prácu v SAV, keď prostriedky na vedu rastú pomalšie ako v súkromnom sektore. Pozitívne hodnotil korektnú spoluprácu a podporu členov výboru i celého snemu, poďakoval P SAV a vyslovil nádej, že nový predseda snemu prinesie do činnosti novú silu a múdrosť.

Fotografia z hlasovania v I. oddelení vied SAV...

Fotografia z hlasovania v I. oddelení vied SAV…

O výsledkoch pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV informoval predseda Akreditačnej komisie SAV doc. Peter Samuely. Informoval, že bolo hodnotených 56 organizácií SAV podľa inovovaného scenára. Osem organizácií sa odvolalo. Odvolanie posudzovali jednotlivé akreditačné komisie oddelení vied (AKOV) SAV a navrhli Predsedníctvu SAV siedmim organizáciám preradenie zamietnuť a Ústav ekológie lesa SAV preradiť z akreditačnej kategórie B do kategórie A. Predsedníctvo návrh schválilo a výsledkom hodnotenia je 15 ústavov zaradených v akreditačnej kategórii A*, 33 ústavov v kategórii A a 8 ústavov v kategórii B. Komplexnú akreditáciu pripravujú aj vysoké školy a univerzity a je snaha vytvoriť jednotný systém hodnotenia vedy vo všetkých vedeckých organizáciách na Slovensku. Peter Samuely ďalej informoval, že AKOV-y predložia analýzu výsledkov hodnotenia aj so zapracovaním stanovísk, ktoré dostali z viacerých organizácií.

Doc. Peter Samuely zároveň predložil aj Návrh novelizovaných Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV. Novelizovaná je časť B. Špecializované a servisné organizácie. Snem SAV po úpravách vyplývajúcich z diskusie novelu schválil.

Návrh Zásad tvorby rozpočtu organizácií SAV a určenia výšky príspevku PO SAV v roku 2008 predložila podpredsedníčka SAV pre ekonomiku Viera Rosová. Návrh akceptuje úpravy v zmysle novelizovaných zákonov a výsledky akreditácií vedeckých organizácií. Pre rok 2008 bol v zásadách vynechaný koeficient experimentálnej náročnosti. Bude môcť byť opäť zavedený v roku 2009, keď sa v priebehu roka 2008 vytvoria nové komisie VEGA. Po obsiahlej diskusii Snem SAV predložený návrh s úpravami schválil.

Návrh na zmenu Štatútu Učenej spoločnosti SAV predložil jej predseda prof. Fedor Čiampor. Zmena sa týkala možnosti hlasovať per rollam  (obežník; vybavenie spisu jeho rozoslaním všetkým aprobantom bez zvolania formálnej porady) o zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti Učenej spoločnosti SAV, o návrhoch zmien a doplnkov štatútu spoločnosti a zásadných organizačných otázkach. Snem zmenu schválil.

Z diskusie pred záverom, ktorá bola zameraná predovšetkým na otázky čerpania a využívania prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ, vyplynulo uznesenie, podľa ktorého Snem SAV bude spoločne s Predsedníctvom SAV sledovať situáciu v tejto oblasti a informácie o príprave na čerpanie týchto fondov budú mať k dispozícii aj členovia Snemu SAV.

Na záver rokovania nová predsedníčka Snemu SAV Dagmar Podmaková v mene celého Snemu poďakovala doterajšiemu predsedovi za jeho prácu vo funkcii v druhom trimestri volebného obdobia.

(Spracované podľa zápisnice z rokovania)

Stručne zo životopisu nového člena Predsedníctva SAV doc. Petra Javorského

Nový člen Predsedníctva SAV doc. RNDr. Peter Javorský, DSc. pôsobí v SAV od roku 1974. Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1970-1974 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor organická chémia. Po jeho skončení nastúpil na študijný pobyt v Ústave agrochemickej technológie SAV v Bratislave. Od roku 1976 pracuje v ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, kde vypracoval aj kandidátsku prácu na tému Reutilizácia endogénnej močoviny a syntéza bakteriálnych dusíkatých látok v bachore oviec, ktorú obhájil v máji 1985. V roku 1997 získal vedeckú hodnosť DrSc. Po obhájení práce Mikrobiálny ekosystém bachorových baktérií a jeho fyziologické funkcie  na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Od roku 1990 popri vedeckej práci pracoval aj ako zástupca riaditeľa Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. V súčasnosti sa najviac venuje štúdiu vplyvu cudzorodých látok na mikrobiálny ekosystém bachora prežúvavcov a jeho biodegradačnú kapacitu (ekogenetika). Bol a je zodpovedným riešiteľom viacerých vedeckých projektov, absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov na pracoviskách v Kanade, Japonsku, vo Francúzsku, Veľkej Británii a ďalších krajinách. Prednášal na a prednáša na viacerých slovenských univerzitách. Je spoluautorom 79 pôvodných vedeckých prác.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *