Ocenenie pre doc. Petra Javorského

november 26, 2010 No Comments »

Vo štvrtok 25. novembra doc. Peter Javorský z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach prevzal Medailu Slovenskej akadémie vied za podporu vedy.

Na malej slávnosti v budove Úradu SAV v Bratislave Medailu SAV za podporu vedy mu odovzdal podpredseda SAV doc. Albert Breier za účasti podpredsedníčky SAV prof. Daniely Ježovej, člena Predsedníctva SAV doc. Juraja Koppela a riaditeľa Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat (ÚFHZ) SAV doc. Štefana Faixa.

Doc. Peter Javorský (vľavo) preberá Medailu SAV za podporu vedy z rúk doc. Alberta Breiera.

Doc. Peter Javorský (vľavo) preberá Medailu SAV za podporu vedy z rúk doc. Alberta Breiera.

Ako v laudácii na počesť doc. RNDR. Petra Javorského, DrSc. konštatoval doc. Juraj Koppel, ocenený v roku 1974 ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava, odbor organická chémia. V roku 1976 nastúpil na miesto odborného pracovníka ÚFHZ SAV v Košiciach. Vo svojej vedeckej práci sa najprv venoval štúdiu výmenných procesov dusíkatých látok v bachore oviec, získané výsledky z tejto oblasti spracoval vo svojej kandidátskej dizertačnej práci Reutilizácia endogénnej močoviny a syntéza bakteriálnych dusíkatých látok v bachore oviec, ktorú úspešne obhájil v roku 1985. Jeho ďalšia vedecká činnosť bola orientovaná na oblasť molekulárnej genetiky bachorových mikroorganizmov, so zameraním na štúdium restrikčno-modifikačného systému bachorových baktérií, konštrukciu klonovacích systémov pre vybrané bachorové baktérie S. bovis a S. ruminantium, štúdium ich bakteriocínov, čím významne prispel k založení vedeckej školy orientovanej na štúdium genomiky bachorových baktérií v ÚFHZ SAV. Časť dosiahnutých výsledkov z tejto výskumnej činnosti spracoval vo svojej doktorskej práci Mikrobiálny ekosystém bachora a jeho fyziologické vlastnosti“, ktorú obhájil v roku 1997. V tejto oblasti vedeckého výskumu dosiahol so svojím kolektívom vynikajúce výsledky, čo prispelo k tomu, že sa ÚFHZ SAV zaradil medzi popredné pracoviska vo svete, ktoré sa zaoberajú uvedenou problematikou. Počas svojej vedeckej praxe absolvoval viaceré študijné pobyty na renomovaných zahraničných pracoviskách v Kanade, Francúzsku, Anglicku a v Japonsku, kde nadviazal dlhodobé vedecké kontakty, ktoré trvajú dodnes. Doc. Peter Javorský doteraz publikoval 112 vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch. Jeho vedecké práce boli doteraz podľa ISI databáz citované celkove 219 krát.

Blahoželanie od prof. Daniely Ježovej...

Blahoželanie od prof. Daniely Ježovej…

Od r. 1990 vykonáva funkciu zástupcu riaditeľa, od r. 2009 je predsedom Vedeckej rady ÚFHZ SAV. Je členom výboru Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu a dlhoročným predsedom jej Východoslovenskej pobočky. V dvoch funkčných obdobiach bol členom Akreditačnej komisie SAV. V rokoch 2008- 2009 bol členom predsedníctva SAV, kde zastával funkciu predsedu komisie pre životné prostredie. V súčasnosti je členom viacerých komisií pri P SAV (komisia pre životné prostredie, komisia pre zahraničné styky, komisia MVTS).

Doc. Peter Javorský pôsobí dlhodobo ako externý učiteľ na Katedre biochémie PF UPJŠ a od roku 2009 aj na Katedre farmácie UVLF v Košiciach, kde sa podieľa hlavne na výučbe Molekulárnej biológie. V roku 2002 bol habilitovaný na PF UPJŠ v Košiciach za docenta biochémie. Je garantom doktorandského štúdia biochémie v ústave a spolugarantom uvedeného študijného odboru na PF UPJŠ a UVLF v Košiciach. V danom odbore doteraz vyškolil 5 doktorandov.

Ocenenie mu udelila Vedecká rada SAV za výsledky dosiahnuté vo vedeckej, organizátorskej aj pedagogickej práci.

...aj od riaditeľa Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV doc. Štefana Faixa (druhý zľava).

…aj od riaditeľa Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV doc. Štefana Faixa (druhý zľava).

Pohľad na slávnosť - vpravo doc. Juraj Koppel pri laudácii...

Pohľad na slávnosť – vpravo doc. Juraj Koppel pri laudácii…

...a napokon spoločná fotografia...

…a napokon spoločná fotografia…

 

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *