Ocenenia vynikajúcim vedcom zo SAV

október 10, 2008 No Comments »

V utorok 8. októbra SAV ocenila Bystríka Poleka, Štefana Faixa, Júliusa Brtka a Alexandra Kissa pri príležitosti životných jubileí. Na malej slávnosti v zasadačke Úradu SAV v Bratislave za účasti prvého podpredsedu SAV prof. Jána Slezáka sa zišli zástupcovia vedenia Slovenskej akadémie vied, kolegovia aj príbuzní ocenených, aby vzdali hold úspešným vedcom z ústavov Oddelenia vied o živej prírode a chemických vedách SAV pri príležitosti životných jubileí. Ako na úvod pripomenul podpredseda SAV Ivan Zahradník, je to príležitosť na morálne ocenenie vedeckých pracovníkov a vyjadrenie úcty aj vďaky za ich doterajšiu prácu.

Pamätnú plaketu SAV z rúk podpredsedu SAV Ivana Zahradníka prevzal Ing. Bystrík Polek, CSc. z Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave. Ako v laudácii na jeho počesť pripomenul člen Predsedníctva SAV doc. Peter Javorský, jubilant začal pracovať v Biologickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde v rámci svojej kandidátskej dizertačnej práci prispel k objasneniu regulačnej funkcie antibiotika chlórtetracyklín na proteosyntetickú aktivitu ribozómov u Streptomyces aureofaciens. Neskôr pracoval v Ústave experimentálnej biológie a ekológie SAV, v rokoch 1990-1997 pôsobil v Ústave ekobiológie a neskôr v Ústave mikrobiológie SAV, kde sa stal zástupcom riaditeľa. Od roku 2000 pracuje na Ústave molekulárnej biológie SAV ako vedúci oddelenia mikrobiológie. Ing. Bystrík Polek dlhodobo rozvíjal štúdium vzťahu interakcie stresových faktorov prostredia (znečistenie, oxidatívny stres, hladovanie, atď.) a živých organizmov. So svojimi spolupracovníkmi sa zaoberal hlavne stresovými proteínmi a špecifickými enzýmami zahrnutými do detoxikačných a degradačných ciest, s cieľom objasňovať molekulárny mechanizmus adaptácie a tolerancie mikroorganizmov na stres. Z dôvodu, že najmä znečistenie životného prostredia ohrozuje genofond živých organizmov, svoje výskumné úsilie sústredil tiež na štúdium biodiverzity modelových kmeňov druhov Comamonas  na úrovni katalázových génov. Je spoluautorom 65 pôvodných vedeckých prác, uznávaným vedeckým pracovníkom vo svojom vednom odbore.

Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách si zo slávnosti odniesol doc. MVDr. Štefan Faix. PhD. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Predseda Učenej spoločnosti SAV a člen Predsedníctva SAV prof. Fedor Čiampor v slávnostnej laudácii zdôraznil, že si váži ľudí, ktorí sa snažili a snažia rozumieť svetu zvierat, pohladiť ich a zároveň uskutočňovať pokusy tak, aby netrápili tých, ktorí nám slúžia na odkrývanie nepoznaného. Doc. Štefan Faix medzi takýchto vedcov nesporne patrí a fyziológia zvierat je tá oblasť, ktorú si vybral, aby naplnil nielen svoje ambície, ale hlavne, aby poznal deje, ktoré v ich zložitom organizme spoluvytvárajú s ich morfológiou celok života. Výsledky práce doc. Štefana Faixa sú zaznamenané vo viac ako 51 odborných vedeckých publikáciách s množstvom ohlasov doma i v zahraničí. Ako riešiteľ a spoluriešiteľ sa podieľal na riešení domácich i medzinárodných projektov so zameraním na výskum a využívanie biotechnológií vo veterinárnej medicíne, na problematike biomanipulácie dusíkového metabolizmu prežúvavcov a na dynamike fyziologických procesov v stene čreva zvierat. Najdôležitejšie výsledky dosiahol so svojím pracovným kolektívom v oblasti renálnej fyziológie. Vyvinuli jednoduchú spektrofluorometrickú ultramikro metódu na stanovenie pikomolových koncentrácií močoviny. Tento metodický postup umožnil merať koncentráciu močoviny v tubulárnej tekutine obličiek oviec. Ako prví na svete dokázali pomocou mikropunkčnej techniky odoberať tubulárnu tekutinu z proximálnych aj distálnych tubulov obličiek oviec. Prioritný poznatok kolektív pod jeho vedením dosiahol v oblasti merania distribúcie koncentračných gradientov v panvičkovej dutine obličiek oviec. Výsledok poukázal na značnú schopnosť renálnej panvičky oviec modifikovať konečnú koncentráciu moču. Kolektív získal aj prioritný poznatok o renálne sprostredkovaných účinkoch vazopresínu na selénový status zvierat.

Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách na slávnosti prevzal Ing. Július Brtko, DrSc. z Ústavu experimentálnej endokrinológie v Bratislave. Laudáciu na jeho počesť predniesol prvý podpredseda SAV prof. Ján Slezák, ktorý konštatoval, že jubilant je dlhoročným vynikajúcim pracovníkom Slovenskej akadémie vied. V Ústave experimentálnej endokrinológie pracuje od roku 1974, v súčasnosti ako vedúci laboratória molekulárnej endokrinológie. Pokladajú ho za zakladateľa a nositeľa významného smeru výskumu, ktorý sa zaoberá funkciou a vlastnosťami hormónov a indukovateľných transkripčných faktorov v organizme. Venoval sa aj štúdiu vyše 150 derivátov zlúčeninyhydroxyhydromerhylpyranu, s možnosťou jeho potenciálneho využitia v humánnej medicíne. V tejto oblasti získal pre pracovisko 17 patentov, niektoré z nich už našli uplatnenie v praxi. je autorom vyše 170 publikácií in extenso, ktoré boli citované viac ako 340 krát. Je výraznou vedecko-výskumnou osobnosťou, členom Európskej tyreologickej spoločnosti, autorom množstva pôvodných poznatkov o vlastnostiach nukleárnych receptorov hormónu štítnej žľazy a ďalších jej vlastnostiach.

Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách podpredseda SAV Ivan Zahradník odovzdal ajRNDR. Alexandrovi Kissovi, DrSc. z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave, ešte predtým osobne predniesol laudáciu na jeho počesť. Laudátor pripomenul, že Alexander Kiss v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV pracuje od roku 1973, dnes ako vedúci laboratória funkčnej neuromorfológie, zástupca riaditeľa, člen Ústavnej a Vedeckej rady ÚEE SAV. Na začiatku profesionálnej dráhy sa venoval štúdiu ependýmovej výstielky mozgových komôr. V nasledujúcom období študoval morfologicko-funkčné zmeny neurónov jadra hypotalamu počas stresu. Po krátkodobých pobytoch na univerzitách v Budapešti, Belehrade a Pécsi, absolvoval v rokoch 1985-1986 postdoktorandský pobyt na NIMH v Bethesde (USA), ktorý mu otvoril spoluprácu s významnými svetovými vedcami. V tomto období priniesol anatomické dôkazy o hlavných zdrojoch neurotenzínu a galanínu. Práca o galaníne je stále pravidelne citovaná, doposiaľ 95 krát. O štyri roky neskôr sa vracia na dlhých 6 rokov do USA ako Visiting Scientist. V laboratóriu Dr. Aguilera v Bethesde sa venoval štúdiu syntézy hormónov hypofýzy, neuropeptidov a glukokortikoidov počas stresu. Originálnym výsledkom jeho práce bolo poznanie, že expresia mRNA receptoru CRH1 nezávisí len od sily, ale hlavne od charakteru stresora. Alexander Kiss vypracoval viacero experimentálnych metód, z ktorých najvýznamnejšia je metóda rozlíšenia rozdielnych typov neurónov na histologickom reze trojfarebným znázornením. Laudátor zdôraznil, že jubilant je výraznou vedeckou osobnosťou uznávanou doma i v zahraničí. Je členom Snemu a Výboru Snemu SAV. Za mimoriadne významný prínos pre slovenskú vedu ho zvolili za člena Učenej spoločnosti SAV. Výsledky jeho vedeckej výskumnej práce boli uverejnené v 112 vedeckých prácach in extenso, prevažne v zahraničných časopisoch. Aktuálnosť a kvalitu jeho publikácií dokumentuje 1255 ohlasov evidovaných v medzinárodných databázach.

Podpredseda SAV Ivan Zahradník odovzdáva Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách doc. Štefanovi Faixovi. V strede predseda Učenej spoločnosti SAV prof. Fedor Čiampor, ktorý predniesol laudáciu.

Podpredseda SAV Ivan Zahradník odovzdáva Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách doc. Štefanovi Faixovi. V strede predseda Učenej spoločnosti SAV prof. Fedor Čiampor, ktorý predniesol laudáciu.

Pohľad na účastníkov slávnosti... V popredí jubilanti.

Pohľad na účastníkov slávnosti… V popredí jubilanti.

Pohľad na členov Predsedníctva SAV počas poďakovania Alexandra Kissa. Zľava prof. Fedor Čiampor, prof. Ján Slezák, Ivan Zahradník, prof. Ivan Chodák a doc. Peter Javorský.

Pohľad na členov Predsedníctva SAV počas poďakovania Alexandra Kissa. Zľava prof. Fedor Čiampor, prof. Ján Slezák, Ivan Zahradník, prof. Ivan Chodák a doc. Peter Javorský.

doc. Štefan Faix

doc. Štefan Faix

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *