Vybrané výsledky 2017

Insekticídy s embryotoxickým potenciálom

Neonikotinoidy sú predstaviteľmi jednej z najnovších tried insekticídov. Pôsobia ako agonisti nikotín-acetylcholínových receptorov centrálnej nervovej sústavy hmyzu a sú charakteristické nízkou špecifickosťou pre cicavčie nikotín-acetylcholínové receptory. Vyšetrovali sme potenciálny toxický vplyv neonikotinoidov (thiacloprid, acetamiprid, thiamethoxam a clothianidin) ako aj súvisiacich komerčných prípravkov Calypso 480SC (zmes thiaclopridu), Mospilan 20SP (zmes acetamipridu) and Agita 10WG (zmes thiamethoxamu) na vývinové schopnosti a kvalitu preimplantačných embryí. Počas in vitro testov sme 2-bunkové štádia myšacích embryí kultivovali v prítomnosti rôznych koncentrácií aktívnych látok alebo komerčných prípravkov neonikotinoidov. Stereomikroskopickým vyšetrením sme zistili, že neonikotinoidy v najvyššej koncentrácii (100 µM) negatívne ovplyvnili vývin embryí (P<0,001). Analýza založená na flourescenčnom farbení odhalila, že získané blastocysty obsahovali menší počet blastomér a vykazovali zvýšenú incidenciu mŕtvych buniek. Thiacloprid a acetamiprid znížili kvalitu blastocýst už pri koncentrácii 10 µM. Zo všetkých testovaných produktov len CALYPSO 480SC obsahujúci 10 µM thiaclopridu vykazoval škodlivý vplyv na kvalitu embryí. Negatívny efekt thiaclopridu bol zaznamenaný aj v experimente s králikmi. In vivo test ukázal, že blastocysty získané zo samíc myší, ktorým bol podávaný thiacloprid, disponujú nižšími počtami blastocýst v porovnaní s kontrolami. Napriek deklarovanej nízkej toxicite pre cicavčie bunky a orgány, výsledky našej štúdie jasne demonštrovali, že neonikotinoidy môžu negatívne ovplyvniť embryonálne bunky. Citlivosť embryonálnych buniek voči neonikotinoidom klesá v nasledujúcom poradí: thiacloprid > acetamiprid, thiomethoxam > clothianidin. Tiacloprid zhoršil vývin a kvalitu myších a králičích preimplantačných embryí a vykazoval embryotoxicitu aj pri akútnej referenčnej dávke.
BABEĽOVÁ, Janka – ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana – ČIKOŠ, Štefan – ŠPIRKOVÁ, Alexandra – KOVAŘÍKOVÁ, Veronika – KOPPEL, Juraj – MAKAREVICH, A.V. – CHRENEK, P. – FABIAN, Dušan. Exposure to neonicotinoid insecticides induces embryotoxicity in mice and rabbits. In Toxicology, 2017, 392C, p. 71-80. (3.582 – IF2016), https://doi.org/10.1016/j.tox.2017.10.011

Kampylobaktery a enterocíny

Kampylobaktery predstavujú baktérie ohrozujúce najmä chovy hydiny, kde sa môžu šíriť najmä tzv. fekálno-orálnou cestou. Brojlerové kurčatá, ale aj ostatné druhy hydiny sú potravinové zvieratá určené na priamu konzumáciu alebo na konzumáciu produktov z nich. Preto prvoradým cieľom chovateľov je udržať zdravý chov s čím súvisí zdravá potravina, čo je zase hlavný záujem spotrebiteľov. Sľubnou stratégiou na zredukovanie výskytu kampylobakterov či kampylobakterióz u hydiny sa javí byť aplikácia probiotických baktérií a/alebo ich bakteriocínov. Vyšetrený bol trus (102) od rôznej hydiny (237). Na základe identifikácie hmotnostnou spektrometriou (Maldi-Tof) a genotypizáciou bolo 23 izolátov taxonomicky zaradených ku druhom Campylobacter jejuni (19) a C. coli (4). Identifikované kmene boli prevažne rezistentné na antibiotiká; vykazovali však citlivosť ku enterocínom (produkovaným enterokokmi, charakterizovaným na našom pracovisku); aspoň ku 1 z 9 použitých. Najúčinnejší bol Ent A (P) (produkovaný E. faecium EK13/CCM7419), ku ktorému bolo citlivých až 52% testovaných kampylobakterov. E. faecium AL41 (producent Ent M) redukoval počty Campylobacter spp. u kurčiat infikovaných C. jejuni CCM6191; môže modulovať TLR expresiu a modifikovať aktiváciu MIF, IFN-beta, MD-2 a CD14 molekúl v céku kurčiat infikovaných C. jejuni CCM6191. Získané výsledky sú sľubným základom pre budúce aplikačné využitie enterocínov alebo ich produkčných kmeňov. ŠČERBOVÁ, Jana – LAUKOVÁ, Andrea. Sensitivity to enterocins of Thermophilic Campylobacter spp. from different poultry species. In Foodborne pathogens and disease, 2016, vol. 13, no. 12, p. 668-673. (2.12-IF2016), https://doi.org/10.1089/fpd.2016.2158

Analýza emisií metánu prežúvavcov

V rámci spolupráce na medzinárodnom projekte METHAGENE, ktorý je zameraný na chov prežúvavcov s nižším zaťažením životného prostredia sa uskutočnili experimenty na Ústave poľnohospodárskych vied (ETH Zürich, Švajčiarsko) zamerané na využiteľnosť bachorovej tekutiny zo zabitého hovädzieho dobytka pri štúdiu rozdielov v metánových emisiách medzi rôznymi plemenami zvierat. Publikované výsledky ukázali rozdiely v produkcii metánu pri hovädzom dobytku mliečneho a mäsového plemena. Využitie bachorovej tekutiny je zaujímavé pri štúdiu vekovej závislosti tvorby metánu v bachore. Pre praktické využitie výsledkov sú nevyhnutné informácie z databáz na bitúnku, poľnohospodárska farma a diéta zvierat. Bachorová tekutina zo zabitých zvierat môže byť užitočná na skúmanie rozdielov v emisiách metánu z rôznych plemien dobytka. WANG, S. – PISARČÍKOVÁ, Jana – KREUZER, M. – SCHWARM, A. Utility of an in vitro test with rumen fluid from slaughtered cattle for capturing variation in methane emission potential between cattle types and with age. In Canadian Journal of Animal Science, 2017: (0.827-IF2016). https://doi.org/10.1139/cjas-2016-0238


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *