Prístrojové vybavenie

 • Konfokálny mikroskop Leica TCS SP5 s “live-cell imaging” systémom na štúdium funkčnej morfológie živých buniek v reálonom čase
 • Automatizovaný priamy fluorescenčný mikroskop Nikon Eclipse 90i na štúdium funkčnej morfológie buniek a morfologickú diagnostiku mikroflóry
 • Priamy fluorescenčný mikroskop Olympus BX51 na štúdiun funkčnej morfológie buniek a morfologickú diagnostiku mikroflóry (spolu s NbU)
 • Inverzný fluorescenčný mikroskop Nikon Ti-E s mikromanipulačnou zostavou (Eppendorf) na mikromanipulačné zásahy na bunkovej úrovni
 • Inverzný svetelný mikroskop Nikon Ti-U na štúdiun morfológie buniek kultivovaných in vitro
 • Ramanovský spektrometer DXR s mikroskopom (Thermo Fisher Scientific) na metabolomnickú analýzu buniek a biologických tekutín
 • Analyzátor celotelovej magnetickej rezonancie pre laboratórne zvieratá EchoMRI 700 na meranie telesného tuku laboratórnych zvierat
 • Neinvazívny tlakomer pre laboratórne zvieratá CODA na meranie krvného tlaku laboratórnych zvierat
 • Real-time PCRsystémy Mx3000P (Stratagene-Agilent) a LC480 (Roche) pre detekciu a kvantifikáciu vybraných sekvencií nukleových kyselín (génov)
 • Mikroplatničkový multidetekčný analyzátor Synergy 2 (Biotek) pre analýzy v 96-jamkovej mikroplatničke vyžadujúce meranie fluorescencie, luminiscencie a absorbancie
 • Kapilárový mikroelektroforetický systém Agilent 2100 pre automatickú elektroforetickú analýzu DNA, RNA a proteínov na čipe, možnosť jednoduchej flow cytometrickej analýzy
 • Multiporátor Eppendorf pre elektroporáciu eukaryotických buniek, baktérií a kvasiniek, možnosť elektrickej fúzie buniek
 • Zobrazovací systém s vysokou senzitivitou detekcie chemiluminiscencie Fusion FX7 (Vilber Lourmat) pre detekciu chemiluminiscenčného signálu na membránach (Western blot analýza)
 • Mikrospektrofotometer NanoDrop (Thermo Scientific) pre spektrometrické meranie limitovaných objemov (1 ul) nukleových kyselín
 • Atómový absorbčný spektrofotometer (AAS) Shimadzu pre kvantitatívne stanovovanie makro a mikroprvkov
 • HPLC (vysokotlakový chromatograf) Dionex Ultimate 3000RS na purifikáciu biologicky aktívných látok a biomakromolekúl
 • Automatický riedič bakteriálnych vzoriek Eddy Jet na poloautomatické riedenie (1:1000) a naočkovanie agarovej platne prostrednictvom mikrostriekačky
 • Maldi tof-biotyper Bruker na bakteriálnu diagnostiku a stanovovanie biodiverzity baktérií a kvasiniek na základe bielkovinových spektier
 • Flow cytometer BD FACS Calibur pre flow-cytometrickú analýzu jednotlivých bakteriálnych klastrov bachorovej a črevnej mikroflóry a flow-cytometrickú analýzu CD znakov lymfocytov
 • Analyzátor vlákniny ANKON Technology na stanovenie hrubej, neutrálnej a kyslej detergentnej vlákniny v krmive, potrave a truse a pre analýzy vzoriek vo filtračných sáčkoch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *