Laboratórium fyziológie a metabolizmu

Laboratórium fyziológie a metabolizmu zvierat je zamerané na štúdium biovyužiteľnosti stopových prvkov (Zn, Mn, Se) z ich rôznych, prevažne organických zdrojov, ktoré sa v súčasnosti používajú ako kŕmne aditíva vo výžive hospodárskych zvierat. Jedným z hlavných cieľov je tiež stanoviť optimálny obsah stopových prvkov v krmivách súčasných moderných plemien hospodárskych zvierat tak, aby nebolo ohrozené ich zdravie a úžitkovosť, čo by malo za následok podstatné zníženie kontaminácie životného prostredia napr. zinkom zo živočíšnej výroby. Z hľadiska bezpečnosti konzumentov, naše výsledky ukázali, že použitie organických zdrojov Mn vo výžive potravinových zvierat nepredstavuje riziko pre zdravie ľudskej populácie, ak sa dodrží maximálny povolený obsah Mn v krmivách podľa legislatívy EÚ. V našich experimentoch taktiež hodnotíme odpoveď organizmu na rôzne formy a dávky mikroelementov prijatých krmivom na základe merania aktivity antioxidačných enzýmov v tkanivách.

Zoznam pracovníkov:
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc., RNDr. Klaudia Čobanová, PhD., MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD., MVDr. Ľubomír Leng, DrSc., MVDr. Iveta Plachá, PhD.

DSC_1400

Pristojové vybavenie:

  • Atómový absorbčný spektrofotometer (AAS) Shimadzu pre kvantitatívne stanovovanie makro a mikroprvkov.
  • Mikroplatničkový multidetekčný analyzátor Synergy 2 (Biotek) pre analýzy v 96-jamkovej mikroplatničke vyžadujúce meranie fluorescencie, luminiscencie a absorbancie.
  • UV VIS spektrofotometer (Shimadzu) pre stanovenie aktivity antioxidačných enzýmov.
  • Fluorescenčný spektrometer Lumina (Thermo Scientific) pre meranie štandardných biochemických parametrov.
  • Micro Ultracentrifúga (Hitachi) na separáciu bunkových organel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *