Medzinárodná spolupráca

Aktuálne medzinárodné spolupráce:

Europa3

 • Na základe programu SAV-DAAD výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi SR a NSR na roky 2015-2016 v rámci projektu: Hormonal dysregulations in a diabetic pregnancy (Molecular mechanisms of metabolic and stress-related adaptation of mammalian embryos in a diabetic pregnancy, zodpovedný riešiteľ za SR, RNDr. Štefan Čikoš, CSc.), pokračovala spolupráca medzi výskumnými tímami ÚFHZ a University of Martin Luther in Halle/Salle, pričom v roku 2016 boli uskutočnené dva vzájomné výmenné pracovné pobyty pre dvoch pracovníkov z každej strany (Dr. Babeľová-Kubandová a Dr. Špirková, november 2016 a Dr. Navarrete Santos a Dr. Seeling, august 2016).
 • V rámci projektu COST FA 1401 „European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs (PiGutNet)“ sa vo februári 2016 (22.-26.2.2016) konalo týždňové medzinárodné školenie (Conteporary feed production-technological and nutritional aspects). Dr. Grešáková sa spolu s ostatnými mladými vedcami zúčastnila tohto kurzu, ktorý sa konal v Srbsku (Institute of Food Technology, Research Centre Feed-to-Food, Novi Sad). Tento workshop bol zameraný na získanie zručnosti a nových poznatkov o rozdielnych technologických procesov používaných v modernej technológii výroby živočíšnych krmív, nových trendoch vo výžive zvierat ako aj špeciálnych výživových potrebách mladých zvierat. Prednášky týkajúce sa tejto problematiky boli obohatené o dva semináre prednášané dvoma zahraničnými vedcami (Belgicko, Taliansko) dlhodobo sa zaoberajúcich touto problematikou. Teoretické časti boli kombinované s praktickými ukážkami a testovaním kvality krmív v laboratóriu. Pobyt na tomto kurze prispel k nadviazaniu nových kontaktov a rozšíreniu medzinárodnej spolupráce.
 • V rámci spolupráce s Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, Polish Academy of Sciences, Jablonna, Poľsko sme uskutočnili koncom roka na uvedenom pracovisku spoločný experiment na prasatách, ktorého cieľom bolo sledovať vplyv rôznych foriem zinku a vlákniny v diéte na parametre produkcie, biochemické a mikrobiologické ukazovatele, minerálny a antioxidačný status zvierat. Výsledky sú v štádiu spracovania (Dr. Čobanová, Dr. Grešáková).
 • V rámci spolupráce s Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, Polish Academy of Sciences, Jablonna, Poľsko sme testovali mikrobiálny profil koní z Poľskej oblasti pre selekciu bakteriocín-produkujúcich kmeňov a stanovenie enzýmovej aktivity u fekálnych enterokokov izolovaných z trusu psov. U koní sme sa primárne zamerali na skupinu baktérií z rodov Enterococcus a Staphylococcus, pričom sme zistili, že medzi enterokokmi boli detegované pomocou Maldi-Tof analýzy 3 druhy: Enterococcus mundtii, E. faecium a E. hirae. Detegovali sme 10 druhov stafylokokov: Staphylococcus vitulinus, S. epidermidis, S. capitis, S. pasteuri, S. xylosus, S. cohnii subsp. urealyticus, S. cohnii subsp. cohnii, S. sciuri, S. warneri a S. haemolyticus. podľa analýzy 16S rRNA boli zaradené do 4 skupín. . U vyselektovaných kmeňov enterokokov z trusu psov bola testovaná amylolytická, pektinolytická a inulolytická enzýmová aktivita. Najvyššie hodnoty boli dosiahnité pri pektinolytickej aktivite (Dr. Lauková, Dr. Strompfová, Dr. Kubašová a kol.).
 • V rámci spolupráce s Fakultou Veterinárnej Medicíny, Technická Univerzita v Lisabone (Portugalsko) sme u kmeňa Lactobacillus plantarum L13 izolovaného z bažanta preukázali prítomnosť génov pre produkciu plantaricinu A, plantaricinu B, C, D, N, K, R a L. Pokračuje sa v optimalizácii purifikačného postupu pre plantaricin A u kmeňa L13 (Dr. Lauková, Dr. Kandričáková a kol.).
 • Na základe spolupráce s Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell Universita, Legnaro, Taliansko (Risk Analysis and Public Health Department)-Oddelenie zhodnotenia rizík z hľadiska verejného zdravia sme sa zamerali na testovanie citlivosti ku enterocínom u kmeňov kampylobakterov izolovaných z hydiny v Taliansku. Kampylobaktery izolované z hydiny v Taliansku (39 kmeňov, z toho 24 kmeňov identifikovaných ako C. jejuni a 15 kmeňov priradených ku druhu C. coli) boli testované na ich citlivosť ku antibiotikám ako aj ku enterocínom. Zistili sme, že všetky kampylobaktery boli citlivé na streptomycín a chloramfenikol a rezistentné boli najmenej ku 2 antibiotikám. Významným výsledkom však je, že väčšina kampylobakterov (s výnimkou 4 nehemolytických kmeňov C. jejuni) vrátane kmeňov rezistentných na antibiotiká boli citlivé ku 8 použitým enterocínom pri inhibičnej aktivite 100 AU/ml (z 39 testovaných kmeňov to bolo 30). Získali sme významné výsledky nielen z hľadiska spektra účinnosti našich enterocínov, ale aj z hľadiska možnej prevencie či eliminácie kampylobakterov, kde doposiaľ v súvislosti s inhibíciou sú len veľmi limitované informácie (Dr. Lauková, Dr. Ščerbová).
 • V rámci študijného pobytu (SAIA-CEEPUS) na Institute of Animal Nutrition and Functional Plant Compounds, University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria (apríl-jún 2016) pokračovala Dr. Oceľová v analýzach tymolu v gastrointestinálnom trakte hydiny pomocou plynovej chromatografie (SPME-GC-MS). Počas svojho pobytu Dr. Oceľová prezentovala svoje doterajšie výsledky získané z predchádzajúcich pobytov na tomto pracovisku na dvoch konferenciách.
 • METHAGENE sieť spája výskumníkov z celej Európy pri práci na nových riešeniach v chovoch zameraných na šľachtiteľské programy, ktoré by viedli k zníženiu emisií metánu z prežúvavcov. METHAGENE v rámci krátkodobých stáži mladých vedeckých pracovníkov (STSM) umožňuje rozvíjať väzby a vedeckú spoluprácu medzi zúčastnenými inštitúciami zapojenými do tejto COST akcie. V rámci projektu COST ACTION FA1302 – METHAGENE sme sa zúčastnili (Dr. Váradyová, Dr. Kišidayová a Dr. Pisarčíková) spolu s ďalšími 49 výskumnými pracovníkmi z celej Európy na workshope, ktorý sa konal 12. – 14. októbra 2016 v Padove (Taliansko). Dr. Pisarčíková na tomto workshope prezentovala výsledky svojej práce z dvojmesačnej stáže v rámci projektu METHAGENE-STMS vo Švajčiarsku (ETH Zürich, Switzerland) na tému „Usefulness of rumen fluid collected from slaughtered cattle to estimate within- and between-breed variation in methane emission potential in vitro“. S finančnou podporou projektu METHAGENE-STMS sa zúčastnila mesačného zahraničného pobytu v INRA vo Francúzsku aj ďalšia mladá vedecká pracovníčka nášho ústavu Dr. Lívia Kolesar Fecskeová v laboratóriu Dr. Diega Morgaviho. Pod vedením Dr. Milky Popovej spolupracovala na téme „Transcriptomic study of the metabolism of rumen methanogen“ v rámci štúdia bachorových metanogénov (máj-jún 2016, INRA, Clermont Ferrand, France). (Dr. Váradyová).
 • V rámci študijného pobytu v USA (laboratórium prof. Angely Calderon, Drug Discovery and Development Department, Auburn University, Harrison School of Pharmacy) Dr. Jana Pisarčíková cez štipendijný program SAIA (28. september 2015 – 31. január 2016) študovala stabilitu, metabolizmus a biologickú dostupnosť bioaktívnych prírodných produktov pomocou LC-MS.
 • Wageningen University, Wageningen, Holandsko v rámci spolupráce na charakterizácii nových druhov bachorových aktinobaktérií boli popísané dva nové druhy aktinobaktérií – Actinomyces succiniciruminis a A. glycerinitolerans. Spoločný článok bol publikovaný v časopise Journal of Systematic and Applied Microbiology (Dr. Pristaš). Pokračovali sme v charakterizácii genómu A. glycerinitolerans G10 a článok na túto tému bol akceptovaný v časopise Genome announcements.
 • The National Veterinary Research Institute, Pulawy, Poľsko – pokračovali sme v spolupráci pri charakterizácii a animálnych izolátov z exotických zvierat transportovaných do Poľska. Charakterizovali sme viaceré izoláty z exotických korytnačiek a hadov a detegovali sme výskyt rezistencie voči vybraným antibiotikám a identifikovali sme plazmidy u viacerých izolátov (Dr. Pristaš).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *