Noví riaditelia piatich ústavov

september 13, 2013 No Comments »

Predsedníctvo SAV na základe výberového konania na štvorročné obdobie vymenovalo od 1. októbra 2013 za riaditeľov ústavov :

Doc. Ing. Oľgu Križanovú, DrSc., Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (znovuzvolená)

Ing. Petra  Matiašovského, CSc., Ústav stavebníctva a architektúry SAV (znovuzvolený)

Doc. PhDr. Ivana Geráta, PhD., Ústav dejín umenia (znovuzvolený)

Doc. MVDr. Štefan Faix, CSC., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat (znovuzvolený)

Ing. Janu Konôpkovú, PhD., Arborétum Mlyňany (nová riaditeľka).

Doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc. ukončila štúdium na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave, na Katedre kvasnej chémie a bioinžinierstva, vedný odbor Biochémia a získala titul inžinier. Odvtedy pracuje v SAV; v roku 1983 bola na študijnom pobyte v Centre fyziologických vied SAV, v rokoch 1986 až 1989 bola ašpirantkou v Centre fyziologických vied SAV. V roku 1999 získala titul h. doc. z vedného odboru Molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Titul DrSc. vo vednom odbore Fyziológia živočíchov získala v SAV v roku 2003 a v roku 2008 získala akademický titul doc. z vedného odboru Farmakológia na Jesseniovej Lekárskej fakulte UK v Martine. Absolvovala niekoľko zahraničných študijných pobytov vo Francúzsku (Universita v Creteil, Paríž), USA (univerzita v Baltimore, Katedra fyziológie, Maryland, univerzita v Cincinnati, Katedra farmakológie, Ohio), v Nemecku (Ústav fyziológie chémie, Sárska univerzita, Homburg-Saar), na Ukrajine (Fyziologický ústav AV USSR, Kyjev). Vedeckou problematikou, ktorou sa doc. Križanová zaoberá, je vápniková signalizácia a modulácia transportných systémov pre vápnik rôznymi endogénnymi a exogénnymi faktormi. Je zodpovednou riešiteľkou viacerých projektov a grantov. Spolupracuje s niekoľkými významnými zahraničnými pracoviskami. Je členkou Učenej spoločnosti SAV. Za svoju prácu získala niekoľko ocenení, buď jednotlivo (Cena ministra školstva SR v kategórií Výskum a vývoj, bronzová medaila PriF UK v Bratislave, čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách), alebo v rámci kolektívu (Zlatá Incheba, Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť, atď.). Doc. Križanová prednáša na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a JLF UK v Martine. Je hlavnou garantkou pre štúdium vo vednom odbor Fyziológia živočíchov v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV.

Ing. Peter Matiašovský, CSc. v roku 1980 absolvoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave, odbor Pozemné stavby. Od roku od 1981 pracuje na Ústave stavebníctva a architektúry SAV, kde v roku 1991 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu vo vednom odbore Teória a konštrukcia pozemných stavieb. V rokoch 1992 a 1994 absolvoval krátkodobé študijné pobyty na Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium Bouwfysica. V roku 1996 sa stal vedúcim Oddelenia stavebnej fyziky, v roku 2000 sa stal zástupcom riaditeľa a od roku 2005 je riaditeľom ústavu. Pracuje v oblasti výskumu prenosu tepla a hmoty v stavebných materiáloch a konštrukciách. Je členom Slovenskej fyzikálnej spoločnosti SAV – odbornej skupiny Termofyzika, členom pracovnej skupiny CIB W 40 – Heat and Moisture Transfer in Building. Je členom vedeckej rady Stavebnej fakulty STU a vedeckej rady STU. Na Stavebnej fakulta STU v Bratislave je pedagogicky aktívny na katedre konštrukcií pozemných stavieb. Je členom pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. Je členom redakčnej rady Journal of Building Physics a predsedom redakčnej rady Building Research Journal.

Doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD. (1964), študoval dejiny umenia a estetiku na FFUK v Bratislave, doktorandské štúdium dejín umenia, filozofie a slavistiky ukončil na Albert-Ludwigs Universität vo Freiburgu (1994). V roku 2009 sa habilitoval na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Pracuje v Ústave dejín umenia SAV, od r. 2005 ako riaditeľ. Bol štipendistom významných nadácií či hosťujúcim vedcom v Nemecku, USA, Kanade a Rakúsku, vystupoval na desiatkach medzinárodných konferencií. Je vedúcim riešiteľom projektu SF EÚ „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“. Popri výskume stredovekej ikonografie, hlavne obrazových legiend stredoeurópskych svätcov, sa venuje aj teoretickým témam. Okrem dizertácie publikoval monografie Stredoveké obrazové témy na Slovensku (2001), Obrazové legendy sv. Alžbety (2009), Svätí bojovníci v stredoveku (2011) a učebnicu dejín výtvarnej kultúry v stredoveku, ako aj vyše sto štúdií a článkov v monografiách, vedeckých časopisoch, zborníkoch z konferencií a výstavných katatalógoch doma i v zahraničí.

Doc. MVDr. Štefan Faix, CSc. študoval na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach, študijný odbor všeobecné veterinárske lekárstvo. Po skončení štúdia v roku 1983 nastúpil pracovať na Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach ako interný ašpirant. V roku 1988 obhájil v odbore 43-01-9 veterinárna fyziológia a morfológia vedecký titul „Kandidát veterinárnych vied“. V roku 1997 dosiahol stupeň samostatný vedecký pracovník a v roku 2006 habilitoval na docenta v odbore 43-11-9 – veterinárna morfológia a fyziológia. V rokoch 2004-2009 zastával funkciu predsedu Vedeckej rady Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV a od roku 2009 je riaditeľom ústavu. Je členom viacerých vedeckých a odborových komisií a je zodpovedným riešiteľom viacerých vedeckých projektov. Na univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach sa zúčastňuje pedagogického procesu vybranými prednáškami a cvičeniami z veterinárnej fyziológie pre zahraničných študentov všeobecného veterinárskeho lekárstva. Je školiteľom diplomových a doktoranských prác. Na ústave je zakladateľom nového smeru výskumu – význam antioxidantov (éterických olejov) na fyziologické funkcie tráviaceho traktu zvierat a celkovú antioxidačnú ochranu organizmu. Absolvoval viaceré štúdijné pobyty v zahraničí na Katedre fyziológie, Semmelweis univerzity, Budapešť, Maďarsko, na Ústave fyziológie Kazašskej akadémie vied, Alma – Ata, Kazachstan, na Katedre fyziológie, Vysokej školy veterinárskej v Lyone, Francúzsko a na Oddelení molekulárnej biológie výskumného ústavu pri detskej nemocnici v Tokyu, Japonsko.

Doc. MVDr. Štefan Faix, CSc.

Doc. MVDr. Štefan Faix, CSc.

Ing. Jana Konôpková, PhD., sa narodila v Lučenci (24.9.1962). Po absolvovaní Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci študovala na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (terajšia Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave), ktorú ukončila v roku 1985. Od roku 1991 pôsobila na Ústave dendrobiológie –  Arboréta Mlyňany  SAV na oddelení ekológie a systematiky drevín a v rokoch  1994 – 2002 na Ústave ekológie lesa SAV, Pobočke Biológie drevín v Nitre. V Arboréte Mlyňany SAV pôsobí od roku 2002 a v súčasnosti vykonáva funkciu vedúcej oddelenia dendrobiológie. Od roku 2006 je členkou a v rokoch 2007 – 2012  bola predsedníčkou  vedeckej rady Arboréta Mlyňany SAV. V rokoch 2007- 2013  zastupovala organizáciu v Sneme SAV. Vedeckú hodnosť Philosophiae Doctor (PhD.)  získala v roku 2003 na  Fakulte  agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre vo vednom odbore           „Agrochémia a výživa rastlín“. Venuje sa štúdiu minerálnej výživy rastlín a využitia in vitro metód pri rozmnožovaní okrasných rastlín. Pri riešení tejto problematiky  bola koordinátorkou a spoluriešiteľkou domácich aj zahraničných projektov. Absolvovala krátkodobé študijné pobyty v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a v Číne.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *