Mladí umelci mladým vedcom

júl 6, 2010 No Comments »

V júni sa na seminári v aule Ústavov SAV na Watsonovej ulici svojimi víťaznými prácami predstavili mladí vedeckí pracovníci SAV do 35 rokov. Večer zase mladí umelci svojím rovesníkom (aj ich starším kolegom) zahrali a zaspievali na koncerte pod názvom “Mladí mladým – umelci vedcom” v košickom Dome umenia.

Predstaviteľov SAV, ocenených mladých vedcov aj ich kolegov a priaznivcov privítal na seminári v aule ústavov SAV v Košiciach doc. Peter Javorský, ktorý moderoval prezentáciu mladých vedeckých pracovníkov i diskusiu.

Predstaviteľov SAV, ocenených mladých vedcov aj ich kolegov a priaznivcov privítal na seminári v aule ústavov SAV v Košiciach doc. Peter Javorský, ktorý moderoval prezentáciu mladých vedeckých pracovníkov i diskusiu.

Vedecký seminár sa síce koná každý rok, ale víťazi sú vždy iní (kompletný zoznam je vpravo na webstránke SAV) a tak je zaujímavé vypočuť si, na čom pracujú a čo nové, nevšedné a objavné zistili. Moderovania sa ujal bývalý člen Predsedníctva SAV, spoluorganizátor podujatia doc. Peter Javorský, ktorý najprv privítal podpredsedov SAV: prof. Danielu Ježovú, Vieru Rosovú, doc. Alberta Breiera, Juraja Lapina, ďalej člena Predsedníctva SAV, Miroslava Morovicsa a člena Výboru Snemu SAV doc. Petra Pristaša. Do lavíc zasadli aj ďalšie osobnosti riaditelia viacerých košických ústavov SAV, kolegovia ocenených mladých vedcov aj ich niekdajší učitelia. V mene vedenia akadémie sa prihovorila prof. Daniela Ježová, ktorá ospravedlnila neúčasť predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka pre neodkladné pracovné úlohy a poďakovala všetkým organizátorom.

Pohľad na predsednícky stôl – zľava podpredsedovia SAV prof. D. Ježová, doc. A. Breier, V. Rosová a J. Lapin, celkom vpravo člen Predsedníctva SAV Miroslav Morovics.

Pohľad na predsednícky stôl – zľava podpredsedovia SAV prof. D. Ježová, doc. A. Breier, V. Rosová a J. Lapin, celkom vpravo člen Predsedníctva SAV Miroslav Morovics.

Potom sa postupne predstavilo päť ocenených mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov, ostatným zabránili v účasti rôzne pracovné i rodinné dôvody.
Za I. oddelenie vied sa predstavil držiteľ 1. ceny Mgr. Peter Vršanský, PhD. z Geologického ústavu SAV svoju prácu „Štúdium a ochrana ekosystémov a nové poznatky evolúcie hmyzu“, na 2. mieste skončila RNDr. Alexandra Marsenić, PhD. z Geofyzikálneho ústavu SAV s prácou “Stabilita strihových magnetických polí” a na treťom mieste RNDr. Marcel Človečko, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, ktorý sa venoval novému Non-Goldslonovmu módu. V II. oddelení vied si podľa poroty najlepšie počínal MUDr. Mgr. Ľudovít Paulis, PhD. z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV, ktorý sa zaoberal melatonínom a jeho vplyvom na krvný tlak. Päticu prednášok ocenených uzatváral RNDr. Mikuláš Oros, PhD. z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, ktorý za prácu “Systematika a evolúcia pásomníc radu Caryophyllidea u rýb Palearktickej oblasti” získal 3. miesto.

Prednášky neboli formálnou záležitosťou, ku každej z nich sa rozvinula bohatá diskusia. Isteže, tréma urobila svoje, opäť sa ukázalo, že viacerí mladí majú rovnako ako ich starší spolupracovníci rezervy vo vystupovaní pred väčším publikom. Najmä v tom, ako jednoduchšími slovami priblížiť svoju prácu aj odborníkom v inej oblasti.

Záverečné slovo patrilo opäť prof. Daniele Ježovej,, ktorá postupne zhodnotila úroveň vystúpenia jednotlivých mladých vedeckých pracovníkov. “Všetci ste ukázali dobrú prezentáciu, ale nikomu nebudeme brániť, aby ste sa ešte zlepšil,” zakončila svoje hodnotenie a všetkým zaželala mnoho úspechov vo vedeckej práci.

Podvečer sa všetci – tentoraz vyobliekaní v oblekoch a spoločenských šatách – zišli v Dome umenia, domovskom stánku Štátnej filharmónie Košice. Na koncerte Mladí mladým – umelci vedcom, všetkých privítal riaditeľ ŠF Július Klein, ktorý spolu s organizátorom za SAV, doc. Mariánom Reiffersom z Ústavu experimentálnej fyziky SAV začal pred ôsmimi rokmi túto peknú tradíciu. Predstavil sólistov večera, poslucháčov Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorí už získali množstvo ocenení na súťažiach pre mladých umelcov – violončelistku Kristínu Chalmovskú, klaviristu Alexandra Patkolóa, a flautistku Barboru Gálovú. Títo mladí umelci, ktorých doplnila amatérska sopranistka Henrieta Vrábelová, známa z televíznej show „Slovensko má talent“, spolu s košickým filharmonikmi pod taktovkou dirigenta Davida Šveca (ČR) dostali možnosť vystúpiť pre mladých ocenených vedcov v cykle „Slovenské talenty II“.
Organizátorom z filharmónie i SAV, ktorí dokázali skĺbiť vedu s umením, sa vo svojom príhovore poďakovala podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová. “Každý z nás je iný, jeden sa stane umelcom, iný vedcom. Podstatné je, aby sme si všetci vedeli nájsť svoje miesto v živote a robili dobre svoju prácu. Tak dobre, ako to robia títo mladí ľudia dnes večer,” ukončila svoj príhovor a postupne odovzdala Ceny predsedníctva SAV mladým vedeckým pracovníkom tak, ako ich čítal doc. M. Reiffers: Petrovi Vršanskému, Alexandre Marsenić, Marcelovi Človekovi, Ľudovítovi Paulisovi a Mikulášovi Orosovi.

Potom sa ujal svojej funkcie dirigent David Švec z Českej republiky a na koncerte zazneli v podaní mladých sólistov so sprievodom košických filharmonikov diela C. Saint-Saensa, F. Liszta, B. Marcella, A. Vivaldiho, P. Mascagniho a G. Verdiho.

Po koncerte sa konala recepcia a spoločenský večer s tancom.

Text: Katarína Čižmáriková
Foto: Tomáš Čižmárik

Sériu prezentácií úspešných prác s obsahom vlastných vedeckých pozorovaní, meraní a poznatkov odštartoval Peter Vršanský z Geologického ústavu SAV v Bratislave.

Sériu prezentácií úspešných prác s obsahom vlastných vedeckých pozorovaní, meraní a poznatkov odštartoval Peter Vršanský z Geologického ústavu SAV v Bratislave.

Po ňom vystúpila Alexandra Marsenić z Geofyzikálneho ústavu SAV,...

Po ňom vystúpila Alexandra Marsenić z Geofyzikálneho ústavu SAV,…

...Marcel Človečko z Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach,...

…Marcel Človečko z Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach,…

... Ľudovít Paulis z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV ...

… Ľudovít Paulis z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV …

... a Mikuláš Oros z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach.

… a Mikuláš Oros z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach.

Odprezentovaným prácam pozorne načúvali členovia predsedníctva SAV,...

Odprezentovaným prácam pozorne načúvali členovia predsedníctva SAV,…

...kolegovia ocenených mladých vedcov – rovesníci...

…kolegovia ocenených mladých vedcov – rovesníci…

..i tí skúsenejší, ako napríklad (zľava) parazitológovia doc. Branislav Peťko a prof. Pavol Dubinský, Glória Gajdošová z THS ústavov SAV v Košiciach, podpredsedníčka SAV Viera Rosová a riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach doc. Karol Flachbart.

..i tí skúsenejší, ako napríklad (zľava) parazitológovia doc. Branislav Peťko a prof. Pavol Dubinský, Glória Gajdošová z THS ústavov SAV v Košiciach, podpredsedníčka SAV Viera Rosová a riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach doc. Karol Flachbart.

Mnohí diskutovali, kládli otázky – fotoobjektívom sme zachytili Nadeždu Lukáčovú z Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach.

Mnohí diskutovali, kládli otázky – fotoobjektívom sme zachytili Nadeždu Lukáčovú z Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach.

Prítomnú päticu ocenených mladých vedcov mal na slávnostnom koncerte organizačne na starosti doc. Marián Reiffers (vpravo) .

Prítomnú päticu ocenených mladých vedcov mal na slávnostnom koncerte organizačne na starosti doc. Marián Reiffers (vpravo) .

V koncertnej sále Štátnej filharmónie v Dome umenia v Košiciach všetkých najprv privítal „domáci pán“, jej riaditeľ Július Klein, v pozadí za SAV doc. M. Reiffers a prof. D. Ježová,....

V koncertnej sále Štátnej filharmónie v Dome umenia v Košiciach všetkých najprv privítal „domáci pán“, jej riaditeľ Július Klein, v pozadí za SAV doc. M. Reiffers a prof. D. Ježová,….

... ktorá potom prítomným odovzdala pozdrav predsedu SAV prof. J. Pastoreka a priblížila význam súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.

… ktorá potom prítomným odovzdala pozdrav predsedu SAV prof. J. Pastoreka a priblížila význam súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.

Nadišla slávnostná chvíľa – podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová postupne odovzdala Ceny Predsedníctva SAV Petrovi Vršanskému,...

Nadišla slávnostná chvíľa – podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová postupne odovzdala Ceny Predsedníctva SAV Petrovi Vršanskému,…

... Alexandre Marsenić,...

… Alexandre Marsenić,…

...Ľudovítovi Paulisovi...

…Ľudovítovi Paulisovi…

 

... a Mikulášovi Orosovi.

… a Mikulášovi Orosovi.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *