Jubilejné Dni živočíšnej fyziológie v Košiciach

november 5, 2012 No Comments »

Fyziologické dni každé dva roky striedavo pripravujú českí a slovenskí organizátori. Organizácia tohtoročných jubilejných 25. Dní živočíšnej fyziológie pripadla na košický Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV.

V konferenčných priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach na Podhradovej sa v októbri na tri dni stretli vedeckí pracovníci z akademických a univerzitných pracovísk, výrobnej a priemyselnej sféry, ktorí sa zaoberajú výskumom fyziologických procesov v organizme zvierat a ľudí, fyziológiou tráviaceho traktu, reprodukčnou fyziológiou, mikrobiológiou, výživou a metabolizmom zvierat a mnohých ďalších oblastí vo vzťahu k zdravej výžive a ochrane zdravia zvierat a ľudí. Boli medzi nimi experti nielen zo Slovenska, ale i Česka a Poľska. Svoje práce predniesli postupne v štyroch vedeckých sekciách: Metabolizmus a výživa; Mikrobiológia a fyziológia trávenia, Endokrinológia a Reprodukcia. Súčasťou programu konferencie boli aj posterové prezentácie vyše štyroch desiatok účastníkov.

Jubilejné 25. Dni živočíšnej fyziológie v Košiciach otvoril riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV doc. Štefan Faix.

Jubilejné 25. Dni živočíšnej fyziológie v Košiciach otvoril riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV doc. Štefan Faix.

Súčasťou programu bola aj slávnostná večera, na úvod ktorej odovzdal riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach doc. MVDr. Štefan Faix, CSc., predseda organizačného výboru, pamätné listy pri príležitosti 50. výročia spolupráce medzi ústavom a družobnými ústavmi v Českej republike a Poľsku. Pamätné listy boli udelené: prof. MVDr. Eve Barányiovej, CSc. z Inštitútu trópov a subtrópov ČZU v Prahepredsedníčke Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti,prof. MVDr. Emilovi,  Pilipčincovi, PhD., rektorovi Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ing. Janovi Kopečnému, DrSc., riaditeľovi Ústavu živočíšnej fyziológie a genetiky Akadémie vied ČR, prof. Ing. Milanovi Marounekovi, DrSc. z Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Prahe a prof. Janovi Kowalczykovi, PhD., Dr.h.c. emeritnému riaditeľovi Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Poľskej akadémie vied.

Docent Faix bol aj predsedom organizačného výboru, jeho platným členom doc. Peter Javorský, predseda Vedeckej rady ústavu.

Docent Faix bol aj predsedom organizačného výboru, jeho platným členom doc. Peter Javorský, predseda Vedeckej rady ústavu.

Záverečný deň 25. Dní živočíšnej fyziológie začal slávnostne – odovzdaním Čestnej plakety za zásluhy v biologických prírodných vedách prof. Tadeuszovi Michalowskemu. Pri príležitosti 70. narodenín mu ju na návrh Vedeckej rady ÚFHZ udelilo Predsedníctvo SAV. Laudáciu predniesol doc. Š. Faix a Čestnú plaketu odovzdal doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., člen P SAV. Okrem iného uviedol:

Profesor Tadeusz Michalowski je absolventom Katedry biológie Varšavskej univerzity (Uniwersytet Warszawski). Od roku 1994 je zamestnancom Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Poľskej akadémie vied, posledných viac ako 15 rokov vedie Oddelenie fyziológie a trávenia prežúvavcov, ktoré sa vypracovalo na špičkové európske a svetové pracovisko v oblasti biológie anaeróbnych prvokov tráviaceho traktu prežúvavcov. Je autorom vyše 50 vedeckých publikácií, citovaných viac než 170-krát, bol školiteľom viacerých doktorandov a pracuje ako recenzent pre niekoľko renomovaných medzinárodných časopisov.

Spolupráca košického ústavu s IFZZ a prof. Michalowskim sa začala približne v roku 1998 a vyvrcholila spoločnou účasťou oboch našich pracovísk v dvoch projektoch 5. rámcového programu EÚ, venovaných charakterizácii bachorových prvokov a príprave Európskej zbierky bachorových prvokov (ERCULE – European rumen ciliate culture collection) a využitiu prvokov pri monitorovaní environmentálnej bezpečnosti GMO (CIMES – Ciliates as monitors for environmental safety of GMO). Nadviazaná spolupráca medzi oboma našimi pracoviskami pokračuje aj po skončení týchto projektov a naše spoločné výskumné aktivity sa čiastočne presunuli od charakterizácie bachorových prvokov ku genetike a variabilite bachorových baktérií. Len nedávno sme ukončili spoločný slovensko-poľský výskumný projekt venovaný genetike a genomike anaeróbnych druhov treponém. Spolupráca s IFZZ a prof. Michalowskim bola zúročená v 12 spoločných vedeckých publikáciách a významným podielom prispela k rozvoju anaeróbnej mikrobiológie na ÚFHZ SAV.

Text: Katarína Čižmáriková

Foto: Katarína Čižmáriková a Dušan Fabian

Príležitosť prednášať dostali aj doktorandi. V sekcii Metabolizmus a výživa poznatky zo svojho výskumu prezentovala Katarína Venglovská z usporiadateľského ústavu.

Príležitosť prednášať dostali aj doktorandi. V sekcii Metabolizmus a výživa poznatky zo svojho výskumu prezentovala Katarína Venglovská z usporiadateľského ústavu.

Po prednáškach nasledovala diskusia v konferenčnej sále....

Po prednáškach nasledovala diskusia v konferenčnej sále….

... i pri posteroch.

… i pri posteroch.

Na úvod spoločenského večera odovzdal doc. Faix pamätné listy pri príležitosti 50. výročia spolupráce medzi ÚFHZ SAV a družobnými ústavmi v Českej republike a Poľsku piatim expertom, medzi nimi aj profesorovi Marounekovi z Prahy.

Na úvod spoločenského večera odovzdal doc. Faix pamätné listy pri príležitosti 50. výročia spolupráce medzi ÚFHZ SAV a družobnými ústavmi v Českej republike a Poľsku piatim expertom, medzi nimi aj profesorovi Marounekovi z Prahy.

Pamätný list si prevzala tiež prof. Eva Baranyiová z Prahy,...

Pamätný list si prevzala tiež prof. Eva Baranyiová z Prahy,…

...ktorú sme zachytili fotoobjektívom aj pri prednáške o histórii fyziológie.

…ktorú sme zachytili fotoobjektívom aj pri prednáške o histórii fyziológie.

Prítomnosť prof. Tadeusza Michalowskeho (vľavo) bola vhodnou príležitosťou na odovzdanie Čestnej plakety za zásluhy v biologických prírodných vedách, ktorú mu pri príležitosti 70. narodenín udelilo Predsedníctvo SAV. Odovzdal mu ju člen P SAV doc. Juraj Koppel, laudáciu predniesol doc. Štefan Faix.

Prítomnosť prof. Tadeusza Michalowskeho (vľavo) bola vhodnou príležitosťou na odovzdanie Čestnej plakety za zásluhy v biologických prírodných vedách, ktorú mu pri príležitosti 70. narodenín udelilo Predsedníctvo SAV. Odovzdal mu ju člen P SAV doc. Juraj Koppel, laudáciu predniesol doc. Štefan Faix.

Pohľad do pléna na účastníkov.

Pohľad do pléna na účastníkov.

A ešte jeden.

A ešte jeden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *