Projects

APVV

APVV-14-0763
Názov projektu: Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya (Xenobiotics and preimplantation embryo development)
Vedúci projektu: prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
Začiatok – ukončenie projektu: 2015-2019

APVV-16-0171
Názov projektu: Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám
Zástupca vedúceho projektu: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Začiatok – ukončenie projektu: 2017 -2020

APVV-14-0169
Názov projektu: Rezistencia parazitov na antihelmintiká – výzvy, perspektívy a riešenia (Anthelmintic resistance of parasites – challanges, perspectives and Solutions)
Koordinátor projektu: Parazitologický ústav SAV
Zodpovedný vedúci za ÚFHZ SAV: MVDr. Zora Váradyová, CSc.
Začiatok – ukončenie projektu: 2015-2019

APVV-14-0274
Názov projektu: Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká (Small mammals as a potential source of zoonotic bacteria and resistance to antibiotics )
Koordinátor projektu: Parazitologický ústav SAV
Zodpovedný vedúci za ÚFHZ SAV: prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc.
Začiatok – ukončenie projektu: 2015-2019

APVV-0667-12
Názov projektu: Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov (Zinc in animal nutrition and consumer safety)
Vedúci projektu: RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.
Začiatok – ukončenie projektu: 2013-2017

 

VEGA

Projekt 2/0085/18
Názov projektu: Molekulárna analýza mikrobiálneho biofilmu u zvierat
Vedúci projektu: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD.
Začiatok-ukončenie projektu: 2018 – 2020

Projekt 2/0006/17
Názov projektu: Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera (Bioactive substances, their impact and use for animals health)
Vedúci projektu: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Začiatok – ukončenie projektu: 2017-2020

Projekt 2/0069/17
Názov projektu: Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami (Digestive modulation by phytogenic and mineral feed additives in farm animals)
Vedúci projektu: MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Začiatok – ukončenie projektu: 2017-2020

Projekt 1/0658/17
Názov projektu: Komplexný pohľad na vplyv prídavných látok na organizmus zvierat (Comprehensive overview of effects of additives on animals)
Vedúci projektu: Prof. MVDr. Faixová Zita, PhD. – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zástupca projektu: Prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Začiatok – ukončenie projektu: 2017-2020

Projekt 2/0078/16
Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny (Thyme essential oil as feed additive in poultry)
Vedúci projektu: Plachá Iveta, MVDr., PhD.
Začiatok – ukončenie projektu: 2016-2017

Projekt 2/0012/16
Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat (Firmicutes, their properties and utilisation for animal health)
Vedúci projektu: Strompfová Viola, MVDr., PhD.
Začiatok – ukončenie projektu: 2016-2019

Projekt 1/0858/16
Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera)
Vedúci projektu: Legáth Jaroslav, prof. MVDr., CSc. – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zástupca projektu: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Začiatok – ukončenie projektu: 2016-2018

Projekt 2/0039/15
Molekulárne mechanizmy adaptácie preimplantačného embrya (Molecular mechanisms of preimplantation embryo adaptation)
Vedúci projektu: Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
Začiatok – ukončenie projektu: 2015-2018

Projekt 2/0001/14
Vplyv kondičného stavu samíc na preimplantačný vývin embrya a úspešnosť biotechnologických postupov v reprodukčnej praxi (The effect of female body condition on preimplantation embryo development and success of biotechnological techniques in reproductive practice)
Vedúci projektu: Fabian Dušan, MVDr., PhD.
Začiatok – ukončenie projektu: 2014-2017

 

MVTS

COST FA1401
Názov projektu: Európska sieť pre spoluprácu v oblasti faktorov vplyvňujúcich mikrobiálnu rovnováhu gastrointestinálneho traktu prasiat a jej význam pre zdravie prasiat (European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs).
Vedúci projektu (SR): Dr. Lauková
Začiatok- ukončenie projektu:2014-2018

COST FA1302
Názov projektu: Veľkoplošné meranie produkcie metánu u jednotlivých prežúvavcoch z pohľadu genetického hodnotenia (Large-scale methane measurements on individual ruminants for genetic evaluations ).
Vedúci projektu (SR): MVDr. Zora Váradyová, CSc.
Začiatok-ukončenie projektu: 2013-2017

 

Bilaterálne projeky

Bilaterárny projekt: Slovensko-Taliansko
Názov projektu: Rastlinné extrakty a rastlinné silice ako kŕmne aditíva vo výžive zvierat: vplyv na kvalitu mäsa a fyziológiu čreva.
Vedúci projektu (SR): MVDr. Plachá, PhD.
Začiatok- ukončenie projektu: 2016-2017

Bilaterárny projekt: Slovensko-Nemecko (DAAD/SAV)
Názov projektu: Hormonálna disregulácia v diabetickej gravidite (Molekulárne mechanizmy metabolických a stresových adaptácii cicavčieho embrya v diabetickej gravidite)
Vedúci projektu (SR): RNDr. Štefan Čikoš, PhD.
Začiatok- ukončenie projektu: 2015-2016


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *