Pyretroidy

Testované účinné látky:
deltamethrin, permethrin, λ-cyhalothrin, fenvalerat

Testované komerčné produkty:
DECIS EW50 (deltamethrin), TOP SPOT ON (permethrin)

Súhrn a odporúčanie:
Účinné látky pyretroidov nepredstavujú rizikový faktor pre vývin cicavčích embryí. Na embryá v prvom týždni po oplodnení by mohli mať škodlivý vplyv iba pri akútnej intoxikácii (tzn. vypití koncentrovaného prípravku). Bezpečný by mal byť aj opakovaný príjem povolených dávok rezíduí pyretroidov v kontaminovanej strave.
Pri postrekoch rastlín niektorými prípravkami na báze pyretroidov (predovšetkým DECIS EW50) však odporúčame zamedziť tomu, aby došlo k exponovaniu samíc hospodárskych zvierat (napr. pri kŕmení či pastve). Intoxikácia v období párenia totiž u nich môže významne zvýšiť riziko embryonálnych strát (tzv. postfertilizačnej neplodnosti) z dôvodu prítomnosti sekundárnych zložiek s vysokým embryotoxickým potenciálom.

Zhrnutie získaných výsledkov:
Negatívny vplyv pyretroidov na vývinové schopnosti alebo kvalitatívne parametre myšacieho preimplantačného embrya sme zaznamenali iba pri extrémne vysokých koncentráciách (1000 uM). Jedine deltamethrín spomalil rast embryí aj v koncentrácii 100 uM. Prítomnosť sekundárnych zložiek insekticídnych prípravkov v prostredí vyvíjajúceho sa embrya však škodlivý vplyv pyretroidov významne zvýšila. U embryí exponovaných prípravku DECIS EW50, ktorý obsahoval 100 uM deltamethrínu, dokonca došlo k úplnému zastaveniu ich rastu. Zo známych sekundárnych zložiek DECIS EW50 sme mierny embryotoxický potenciál zaznamenali iba u cyclohexanonu. Z výsledkov sa dá predpokladať, že DECIS EW50 obsahuje aj ďalšie toxické prímesi, ktorých identifikácia však nie je možná kvôli ochrane obchodného tajomstva.

Výsledky in vitro testov (model – kultivované myšacie preimplantačné embryá):
pyretroidy in vitro SK
Vysvetlivky: Hodnoty v tabuľke predstavujú najnižšie koncentrácie testovaných látok zo štatisticky významným negatívnym vplyvom na sledované vývinové parametre. Hviezdičky dokumntujú štatistickú významnosť výsledku.

Publikované:
BABEĽOVÁ, Janka – ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana – ČIKOŠ, Štefan – KOVAŘÍKOVÁ, Veronika – ŠPIRKOVÁ, Alexandra – PISKO, Jozef – KOPPEL, Juraj – FABIAN, Dušan. In vitro exposure to pyrethroid-based products disrupts development of mouse preimplantation embryos. In Toxicology in vitro, 2019, vol. 57, p. 184-193. ISSN 0887-2333.
Financované z APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya
Link: https://doi.org/10.1016/j.tiv.2019.03.009