Fenylpyrazoly

Testované účinné látky:
fipronil

Testované komerčné produkty:
FIPRON SPOT-ON (obsahuje fipronil)

Súhrn a odporúčanie:
Fipronil predstavuje rizikový faktor pre vývin cicavčích embryí počas prvého týždňa po oplodnení.
Aplikácia prípravkov na báze fipronilu samiciam spoločenských a hospodárskych zvierat v období párenia môže zvýšiť riziko embryonálnych strát (tzv. postfertilizačnej neplodnosti).
Zdravý vývin skorého embrya môže ohroziť aj opakovaný príjem rezíduí fipronilu v kontaminovanej strave.

Zhrnutie získaných výsledkov:
Prítomnosť fipronilu v prostredí vyvíjajúceho sa myšacieho preimplantačného embrya mala významný negatívny vplyv na jeho vývinové schopnosti už v koncentrácii 1 uM. Ak boli v prostredí prítomné aj sekundárne zložky insekticídneho prípravku, pôsobil škodlivo i pri nižších koncentráciách a jeho negatívny vplyv bol výraznejší. Opakovaný príjem prípustných koncentrácií fipronilu oplodnenými samicami myší takisto negatívne ovplyvnil vývinové schopnosti a kvalitu získaných embryí (blastocýst).
Akútna referenčná dávka (denná prípustná dávka podľa EC) pre fipronil = 0,009 mg/kg.

Výsledky in vitro testov (model – kultivované myšacie preimplantačné embryá):

fipronil vitro2
Vysvetlivky: Hodnoty v tabuľke predstavujú najnižšie koncentrácie testovaných látok zo štatisticky významným negatívnym vplyvom na sledované vývinové parametre.

Výsledky in vivo testov (model – orálne intoxikované oplodnené samice myši):

fipronil vivo2
Vysvetlivky: Hodnoty v tabuľke predstavujú najnižšie testované dávky fipronilu zo štatisticky významným negatívnym vplyvom na sledované vývinové parametre.

Publikované:
ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana – BABEĽOVÁ, Janka – ČIKOŠ, Štefan – KOVAŘÍKOVÁ, Veronika – BURKUŠ, Ján – ŠPIRKOVÁ, Alexandra – KOPPEL, Juraj – FABIAN, Dušan. Fipronil causes toxicity in mouse preimplantation embryos. In Toxicology, 2018, vol. 410, p. 214-221. ISSN 0300-483X.
Financované z APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya
Link: https://doi.org/10.1016/j.tox.2018.08.008