EMBRYOCIDES

Úspešnosť oplodnenia u hospodárskych a spoločenských zvierat je pomerne vysoká, dosahuje približne 90%. Nie každé oplodnenie však vedie ku gravidite a pôrodu. Embryonálne straty dosahujú zhruba 15% až 30%, pričom najrizikovejším obdobím sa javí perióda preimplantačného vývinu, tzn. prvých 5 až 7 dní po oplodnení. Klesajúca schopnosť embryí vzniknutých po úspešnom oplodnení prežiť prvé dni vývinu predstavuje vážny problém v chovoch zvierat. Správny manažment výživy a zdravia zvierat v období pred a po počatí však môže významne znížiť vznikajúce ekonomické straty.

Na príčinách skorých embryonálnych strát sa podieľa množstvo faktorov. Cieľom tejto stránky je rozšíriť informácie o negatívnom pôsobení rôznych typov pesticídov, predovšetkým insekticídov (prípravkov určených na hubenie hmyzu), ktoré sme získali v rámci našej experimentálnej práce a publikovali v odborných vedeckých časopisoch.

Väčšina výrobcov insekticídov uvádza, že produkty, ktoré dodávajú na trh, majú vyššiu afinitu k bunkám bezstavovcov ako k bunkám stavovcov, tzn. že pre cicavce predstavujú minimálne zdravotné nebezpečenstvo. Mnohé toxikologické štúdie však preukázali, že viaceré orgánové systémy cicavcov, vrátane pohlavných buniek, sú na ne citlivé.

Rizikový faktor však nepredstavujú len samotné účinné látky insikticídov, ale aj ďalšie prídavné látky, ktoré majú za úlohu zvýšiť ich stabilitu, rozpustnosť alebo penetračné schopnosti. Toxicita väčšiny prídavných látok pred uvedením prípravkov na trh navyše vôbec nie je testovaná. Naopak, informácia o ich prítomnosti respektíve presnej koncentrácii je často predmetom obchodného tajomstva.

Aj na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že insekticídy predstavujú jeden z najvýznamnejších environmentálnych faktorov s potenciálom priamo indukovať embryonálne straty u dobytka, divo žijúcej zvery a spoločenských zvierat. Tieto druhy živočíchov s nimi často prichádzajú do styku buď vo forme vysokých jednorazových dávok (veterinárna prevencia a terapia parazitóz) alebo vo forme dlhodobo prijímaných nízkych dávok (konzumácia obilia, zeleniny a ovocia kontaminovaného reziduami insekticídov).

Veríme, že zdieľanie nami získaných informácií, prispeje k uvážlivejšiemu používaniu insekticídnych prípravkov v hospodárskej praxi.

Testované insekticídy:

fenylpyrazoly

neonikotinoidy

pyretroidy