Dvaja noví riaditelia pracovísk SAV

október 1, 2009 No Comments »

Predsedníctvo SAV na základe výberových konaní vymenovalo dvoch nových riaditeľov organizácií SAV na štvorročné obdobie.

Prvého októbra prevzali zodpovednosť za svoje pracoviská a spolupracovníkov noví riaditelia ústavov SAV – Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave a Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach.

Novými riaditeľmi sa od 1. októbra stali:

  • doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc. – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave,
  • doc. MVDr. Štefan Faix, CSc. – Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach.

Bližšie informácie o nových riaditeľoch, v stručnom výbere z ich životopisov, nájdete pod čiarou.


Riaditeľka Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave – doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.

Doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.

Doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.

V roku 1983 ukončila štúdium na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave, na Katedre kvasnej chémie a bioinžinierstva, vedný odbor Biochémia a získala titul inžinier. Odvtedy pracuje v SAV; v roku 1983 bola na študijnom pobyte v Centre fyziologických vied SAV, v rokoch 1986 až 1989 bola ašpirantkou v Centre fyziologických vied SAV. V roku 1999 získala titul h. doc. z vedného odboru Molekulárna biológia na prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Titul DrSc. vo vednom odbore Fyziológia živočíchov získala v SAV v roku 2003 a v roku 2008 získala akademický titul doc. z vedného odboru Farmakológia na Jesseniovej Lekárskej fakulte UK v Martine.

Absolvovala niekoľko zahraničných študijných pobytov vo Francúzsku (Universite v Creteil, Paríž), USA (univerzita v Baltimore, Katedra fyziológie, Maryland, univerzita v Cincinnati, Katedra farmakológie, Ohio), v Nemecku (Ústav fyziológie chémie, Sárska univerzita, Homburg-Saar), na Ukrajine (Fyziologický ústav AV USSR, Kyjev).

Je zodpovednou riešiteľkou viacerých projektov a grantov. Spolupracuje s viacerými významnými zahraničnými pracoviskami. Je členkou Učenej spoločnosti SAV. V rámci riešiteľského kolektívu získala ocenenie Zlatá Incheba za Metodické listy na využitie postupov pri analýze ľudského genómu. V roku 2004 prevzala cenu Ministra školstva SR za vedu a techniku v kategórii Výskum a vývoj.

Má aj bohatú pedagogickú činnosť, je hlavnou garantkou pre štúdium vo vednom odbor Fyziológia živočíchov v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, podieľ sa na vedení seminárov a cvičení v Ústave lekárskej biochémie, JLF v Martine a prednáša na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.


Riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach- doc. MVDr. Štefan Faix, CSc.

Doc. MVDr. Štefan Faix, CSc.

Doc. MVDr. Štefan Faix, CSc.

Štúdium na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach, v odbore všeobecné veterinárne lekárstvo, ukončil v roku 1983. Odvtedy pracuje v Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1988 v odbore veterinárna fyziológia a morfológia. Akademický titul docent získal v roku 2006 na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach.

Najvýznamnejšie výsledky získal v štúdiu dusíkového metabolizmu prežúvavcov, získal nový poznatok v oblasti renálnej fyziológie prežúvavcov. Od roku 2003 bol zástupcom riaditeľa ústavu, vedúcim laboratória, predsedom Vedeckej rady Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV bol od roku 2005. Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov v Poľsku, Maďarsku, Kazachstane, vo Francúzsku a v Japonsku. Je členom viacerých zahraničných vedeckých organizácií. Je zodpovedným riešiteľom niekoľkých vedeckých projektov a grantov.

Svoje pedagogické aktivity zameriava na vedenie praktických cvičení z patologickej fyziológie na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Na tejto univerzite aj prednáša pre zahraničných študentov a vedie doktorandov.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *