Témy DŠ na ak. r. 2018/2019

V študijnom odbore 4.2.10 Fyziológia živočíchov na PF UPJŠ v Košiciach:

Biologická účinnosť a antioxidačné vlastnosti fytoaditív a zinku u hospodárskych zvierat (Bioefficacy and antioxidant activity of phytoadditives and zinc in animal), školiteľ: RNDr. Klaudia Čobanová, PhD. boldik(at)saske.sk

V študijnom odbore 6.3.3. Veterinárna morfológia a fyziológia na UVLF v Košiciach:

Nová generácia kŕmnych aditív – ich vplyv na fyziologické procesy trávenia (New generation of feed additives – their effect on physiological processes of digestion), školiteľ: MVDr. Iveta Plachá PhD. placha(at)saske.sk

Biologická účinnosť a antioxidačné vlastnosti fytoaditív a zinku u hospodárskych zvierat (Bioefficacy and antioxidant activity of phytoadditives and zinc in animal), školiteľ: RNDr. Klaudia Čobanová, PhD. boldik(at)saske.sk

Anotácie k jednotlivým témam:

Biologická účinnosť a antioxidačné vlastnosti fytoaditív a zinku u hospodárskych zvierat (Bioefficacy and antioxidant activity of phytoadditives and zinc in animal), školiteľ: RNDr. Klaudia Čobanová, PhD. Kontakt: boldik(at)saske.sk

Pre zabezpečenie zdravia zvierat, reprodukčného potenciálu a maximalizáciu produkcie sú krmivá hospodárskych zvierat suplementované rôznymi kŕmnymi aditívami. Uvádzanie nových organických zlúčenín ako zdroja stopových prvkov do výživy hospodárskych zvierat je jedným z viacerých súčasných trendov pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu. Zinok ako esenciálny stopový prvok je štrukturálnym komponentom viacerých metaloenzýmov, prostredníctvom ktorých plní u zvierat dôležité biologické úlohy. Polyfenolové zlúčeniny prítomné v rastlinných aditívach sú známe mnohými priaznivými účinkami na zdravie a najmä antioxidačnými vlastnosťami. Dizertačná práca bude zameraná na hodnotenie antioxidačného potenciálu rôznych medicinálnych rastlín ako aj na sledovanie vplyvu rastlinných aditív a organického zinku na parametre antioxidačného statusu prežúvavcov a monogastrických zvierat. Keďže doposiaľ nie je presne objasnený mechanizmus účinku bioaktívnych zložiek rastlinných aditív na minerálny metabolizmus, cieľom výskumu bude študovať dopad aplikácie fytoaditív na utilizáciu a tkanivovú depozíciu zinku u hospodárskych zvierat. Zároveň sa budú sledovať zmeny v aktivite metaloenzýmov a hladiny metaloproteínov v tkanivách zvierat. Potrebné analytické metódy hodnotenia antioxidačného a minerálneho statusu sú bežne používané v našom laboratóriu.

To ensure animal health, its reproductive potential and maximize the production the feed of livestock is supplemented with various feed additives. Introduction of new organic compounds as source of microelements into the diets of farm animals represent one of a many current trends in the animal food production. Zinc as the essential microelements is structural components of several metalloenzymes which play an important role in biological processes. Polyphenolic compounds of plant additives are known for their many beneficial effects on health, mainly for their antioxidative properties. The dissertation thesis will be focused on the evaluation of the antioxidant potential of various medicinal plants as well as the effect of phytoadditives and dietary organic zinc on the parameters of antioxidant status of ruminants and monogastric animals will be determined too. Since the mechanism of action for bioactive compounds of plant additives on mineral metabolism is not precisely elucidated, aim is to obtain new information on this subject. For this reason the impact of phytoadditives on zinc utilization and tissue deposition will be investigated in farm animals. The specific metalloenzymes activities and metalloproteins levels in animal tissues will be measured too. All analytical methods for evaluation of antioxidant and microelements status are routinely used in our laboratory.

Nová generácia kŕmnych aditív – ich vplyv na fyziologické procesy trávenia(New generation of feed additives – their effect on physiological processes of digestion), školiteľ: MVDr. Iveta Plachá PhD. Kontakt: placha(at)saske.sk

Rastlinným aditívam sa v posledných rokoch venuje veľa pozornosti, pretože ich zložky predstavujú substancie s antioxidačnými, ako aj imunostimulačnými vlastnosťami, s pozitívnym účinkom na fyziológiu tráviacich procesov a mikrobiálnu populáciu gastrointestinálneho traktu zvierat. Keďže je v rámci Európskej Únie od roku 2006 zakázané profylaktické využívanie antibiotických stimulátorov rastu v živočíšnej výrobe, táto problematika začala zaujímať nielen širokú verejnosť, ale stala sa aj objektom celosvetového výskumu. Otázkou ostáva, pri akých koncentráciach rastlinných aditív sa dosiahne pozitívny vplyv na zdravie zvierat a zároveň aké koncentrácie už môžu tvoriť nežiadúce rezíduá v organizme zvierat. Pochopenie týchto súvislostí nám pomôže objasniť vplyv rastlinných látok na organizmus ako celok a navrhnúť správnu koncentráciu kŕmnych aditív.
In recent years, herbs and herbal products have been intensively supplemented into the animal diet in order to improve the feed efficiency. Phytogenics include natural non-antibiotic growth promoters used as feed additives originating from herbs, spices or plant extracts, partially as essential oil. In 2006 the prophylactic use of antibiotic growth promoters in animal production in European Union was banned. Since then the feed additives in animal production gained a higher interest in research. The herbal additives are substances which have a positive impact on animal production, health and welfare. Many scientific articles have already pointed to their antioxidant effects, positively influencing the physiological processes of digestion and microbial population of the gastrointestinal tract. Modern science is trying to point out the specific mechanisms by which secondary plant metabolites could influence the animal organism under the conditions in vivo and subsequently use them in the animal production.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *