Témy doktorandského štúdia

Aktuálne riešené témy doktorandského štúdia

4.2.10 Fyziológia živočíchov na PF UPJŠ:

 • Mechanizmy vplyvu zmien telesnej kondície matky na vývin embrya:
  RNDr. Martina Kačmárová, školiteľ MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
 • Reparačné mechanizmy v raných štádiách embryonálneho vývinu:
  PhDr. Jozef Pisko, školiteľ MVDr. Dušan Fabian, DrSc.

6.3.3 Veterinárna morfológia a fyziológia na UVLF:

 • Biovyužiteľnosť zinku z jeho rôznych zdrojov u hospodárskych zvierat:
  MVDr. Monika Holodová, školiteľ MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD.
 • Animálne enterokoky a stafylokoky – zdroj bioaktívnych látok pre prevenciu v chove zvierat:
  MVDr. Eva Bino (rod. Glatzová), školiteľ MVDr. Andrea Lauková, CSc.
 • Modulácia trávenia oviec ovplyvnených endoparazitózou:
  Mgr. Dominika Mravčáková, školiteľ MVDr. Zora Váradyová, PhD.
 • Nová generácia kŕmnych aditív – ich vplyv na fyziologické procesy trávenia:
  MVDr. Kristína Bačová, školiteľ MVDr. Iveta Plachá, PhD.
 • Biologická účinnosť a antioxidačné vlastnosti fytoaditív a zinku u hospodárskych zvierat:
  Mgr. Katarína Kucková, školiteľ RNDr. Klaudia Čobonová, PhD.
 • Možnosti využitia herbálnych nutraceutík u prežúvavcov:
  Ing. Daniel Petrič, školiteľ MVDr. Zora Váradyová, PhD.
 • Biologická účinnosť fytoaditív u psov:
  MVDr. Maciej Gogulski, školiteľ MVDr. Viola Strompfová, PhD.

4.2.7. Mikrobiológia na UVLF v Košiciach:

 • Modulácia tvorby biofilmu čreva:
  MVDr. Anna Čuvalová, školiteľ prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc.
 • Rezistencia na antibiotiká v klinickej praxi:
  MVDr. Lívia Handrová, školiteľ prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *