Témy doktorandského štúdia

Aktuálne riešené témy doktorandského štúdia

4.2.10 Fyziológia živočíchov na PF UPJŠ:

 • Mechanizmy vplyvu zmien telesnej kondície matky na vývin embrya:
  RNDr. Martina Kačmárová, školiteľ MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
 • Reparačné mechanizmy v raných štádiách embryonálneho vývinu :
  PhDr. Jozef Pisko, školiteľ MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
 • Úloha vybraných proteínkináz pri kontrole bunkového cyklu blastomér preimplantačného embrya:
  RNDr. Veronika Kovaříková (úspešne obhájila 23.8.2017), školiteľ MVDr. Vladimír Baran,CSc.

6.3.3 Veterinárna morfológia a fyziológia na UVLF:

 • Rod Enterococcus – zdroj aditívnych baktérií pre ich využitie na podporu zdravia spoločenských zvierat:
  MVDr. Ivana Kubašová, školiteľ MVDr. Viola Strompfová, PhD.
 • Biovyužiteľnosť zinku z jeho rôznych zdrojov u hospodárskych zvierat:
  MVDr. Monika Holodová, školiteľ MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD.
 • Animálne enterokoky a stafylokoky – zdroj bioaktívnych látok pre prevenciu v chove zvierat:
  MVDr. Eva Bino (rod. Glatzová), školiteľ MVDr. Andrea Lauková, CSc.
 • Organické formy zinku vo výžive hospodárskych zvierat:
  MVDr. Oksana Ivanišinová, školiteľ RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.
 • Modulácia trávenia oviec ovplyvnených endoparazitózou:
  Mgr. Dominika Mravčáková, školiteľ MVDr. Zora Váradyová, PhD.
 • Modulácia bachorového mikrobiálneho trávenia fytogénnymi a nefytogénnymi aditívami:
  RNDr. Jana Pisarčíková (úspešne obhájila 27.4.2017), školiteľ RNDr. Svetlana Kišidayová,CSc.
 • Baktérie, bioaktívne substancie a zdravie zvierat:
  RNDr. Jana Ščerbová (úspešne obhájila 28.2.2017), školiteľ MVDr. Andrea Lauková, CSc.
 • Rastlinne aditíva vo vzťahu k tráviacemu traktu zvierat:
  MVDr. Vladimíra Oceľová (úspešne obhájila 18.8.2017), školiteľ MVDr. Iveta Plachá, PhD.

4.2.7. Mikrobiológia na UVLF v Košiciach:

 • Modulácia tvorby biofilmu čreva:
  MVDr. Anna Čuvalová, školiteľ prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc.
 • Rezistencia na antibiotiká v klinickej praxi:
  MVDr. Lívia Handrová, školiteľ prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *