SD 2015

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU – X. ročník
Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov
8. a 9. september 2015, Košice

Miesto:
Ústav parazitológie ÚVLF – prednášková miestnosť

Organizačný a programový výbor:
MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Otvorenie:
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Účastníci:
Príspevkov: 30
Prednášajúcich: 26 doktorandov 2. až 4. ročníka štúdia

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2015 (ISBN 978-80-971428-2-7)
Zostavil: MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
Recenzovali: MVDr. Beáta Koréneková, PhD., Doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.

Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov:
doc. RNDr. P. Javorský, DrSc., ÚFHZ SAV v Košiciach
RNDr. Š. Čikoš, PhD. , ÚFHZ SAV v Košiciach
prof. MVDr. Mária Goldová, PhD., UVLF V Košiciach
doc. MVDr. Monika Pipová, CSc., UVLF V Košiciach
RNDr. V. Sačková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. B. Bojková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach

Komisia vybrala spomedzi všetkých účastníkov 10 najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií v hodnote 30 EUR


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *