SD 2013

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU (Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov UVLF a SAV), 10.-11. september 2013, VIII. ročník

Organizátori: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied – Dr. Fabian, doc. Faix; Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – prof. Legáth; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta – Dr. Sačková, prof. Fedoročko

Prednášajúci: 42 doktorandov 2. až 4. ročníka štúdia
Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2013 (recenzoval Dr. Zeleňák) ISBN 978-80-971428-0-3.
Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov: Doc. RNDr. P. Javorský, DrSc., RNDr. K. Čobanová, PhD. (ÚFHZ SAV); RNDr. V. Sačková, PhD., RNDr. B. Bojková, PhD. (PF UPJŠ); Doc. MVDr. M. Goldová, PhD., Doc. MVDr. I. Kožárová,PhD. (UVLF)

Komisia vybrala spomedzi všetkých účastníkov 12 najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií v hodnote 33 EUR:

 1. MVDr. Eva Straková, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, SAV Košice
 2. Mgr. Emília Vendeľová, Parazitologický ústav, SAV Košice
 3. MVDr. Monika Wencelová, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, SAV Košice
 4. Mgr. Zuzana Bednáriková, Katedra Biochémie, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice
 5. Mgr. Lenka Paučulová, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra zoológie, UPJŠ Košice
 6. Mgr. Jana Vargová, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie, UPJŠ Košice
 7. MVDr. Martin Bača, Ústav hygieny a technológie mäsa, Katedra hygieny a technológie potravín, UVLF Košice
 8. MVDr. Zuzana Gondová, Ústav hygieny a technológie mäsa, Katedra hygieny a technológie potravín, UVLF Košice
 9. MVDr. Viera Kolesárová, Ústav genetiky, UVLF Košice
 10. MVDr. Lenka Krešáková, Ústav anatómie, UVLF Košice
 11. Mgr. Petra Kšonžeková, Ústav imunológie, Katedra mikrobiológie a imunológie, UVLF Košice
 12. MVDr. Gabriela Štrkolcová, Ústav parazitológie, Katedra epizootológie a parazitológie, UVLF Košice

Príspevky neboli tematicky obmedzené a pokrývali širokú škálu biologických vedných odborov: bunková biológia, molekulová biológia, imunológia, genetika, reprodukcia a anatómia, mikrobiológia a parazitológia zoológia, výživa, hygiena potravín a ďalšie.

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *