SD 2012

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU (Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov UVLF a SAV), 10.-11. september 2012, Košice,  VII. ročník

Organizátori: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied – Dr. Fabian, doc. Faix; Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – prof. Ondrašovičová; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta – Dr. Sačková, prof. Fedoročko (PF UPJŠ sa v roku 2012 stala novým oficiálnym spoluorganizátorom podujatia)

Program: 44 príspevkov doktorandov 2. až 4. ročníka štúdia z rôznych ústavov SAV (ÚFHZ, NbÚ, PaÚ), z UVLF a z PF a LF UPJŠ v Košiciach
Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2012 (recenzoval Dr. Zeleňák) ISBN 978-80-968618-9-7.
Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov UVLF, ÚFHZ SAV a PF UPJŠ: Doc. Goldová, Doc. Faixová, Dr. Sačková, Dr. Bojková, Doc. Javorský, Dr. Čikoš

Komisia vybrala spomedzi všetkých účastníkov 12 najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií v hodnote 33 EUR:

 1. MVDr. Marek Krempaský, Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat, UVLF
 2. MVDr. Katarína Kuzyšinová, Klinika vtákov a exotických zvierat, UVLF
 3. RNDr. Eva Bocková, Ústav parazitológie, UVLF
 4. MVDr. Adela Sarvašová, Ústav parazitológie, Katedra epizootológie a parazitológie, UVLF
 5. Mgr. Zuzana Papčová, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie, PF UPJŠ
 6. Mgr. Barbora Valeková, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie, PF UPJŠ
 7. RNDr. Viera Kútna, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie, PF UPJŠ
 8. Mgr. Monika Balogová, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra zoológie, PF UPJŠ
 9. Mgr. Veronika Kovaříková, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
 10. Mgr. Anna Kandričáková, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
 11. Mgr. Miriama Malčická, Parazitologický ústav SAV
 12. RNDr. Miriam Nagyová, Neurobiologický ústav SAV

Príspevky neboli tematicky obmedzené a pokrývali širokú škálu biologických vedných odborov: metabolizmus, výživa, regulačná fyziológia, reprodukčná fyziológia, neurobiológia, anatómia, bunková biológia, molekulová biológia, mikrobiológia, parazitológia, hygiena potravín, zoológia, ekológia a ďalšie.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *