SD 2011

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu (Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov UVLF a SAV), 13.-14. september 2011, Košice, VI. ročník

Organizátori: MVDr. D. Fabian, PhD.; Ing. O. Ondrašovičová, CSc.

Dňa 13. a 14. septembra 2011 sa v Pavilóne morfologických disciplín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie už po šiesty raz konal Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. Akademik Boďa bol jedným z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, ktorého profesionálna kariéra bola spätá ako s UVLF tak s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Obe inštitúcie, v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulovú biológiu, usporiadali pod vedením Dr. Fabiana (ÚFHZ SAV) a prof. Ondrašovičovej (UVLF) podujatie, ktorého cieľom je poskytnúť interným doktorandom UVLF a ÚFHZ priestor na získanie praktických skúseností v dvoch najdôležitejších oblastiach vedeckého výskumu – prezentácii vlastných výsledkov v ústnej a písomnej forme.

Seminár sa konal počas dvoch dní a bolo na ňom predstavených dokopy 35 príspevkov. Okrem košických doktorandov z UVLF a rôznych ústavov SAV predstavili plénu svoje výsledky aj hosťujúci doktorandi UPJŠ.

Príspevky neboli tematicky obmedzené a pokrývali širokú škálu biologických vedných odborov – od molekulovej biológie, cez mikrobiológiu, parazitológiu, reprodukciu, fyziológiu a rôzne klinické disciplíny, až po hygienu potravín, chovu domácich i voľne žijúcich zvierat a životného prostredia. Aj napriek pomerne širokému záberu sa však medzi príspevkami našli tematické prieniky alebo metodická príbuznosť, čo umožnilo usporiadateľom zostaviť pomerne kompaktné sekcie. Doktorandi tak mali možnosť navzájom porovnať kvalitu svojich výsledkov, oboznámiť sa s novými poznatkami v blízkych vedných odboroch a nadviazať nové formálne i neformálne kontakty.

Tradičnou súčasťou seminára bola Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov. Jednotlivé príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov UVLF a ÚFHZ SAV (Doc. Goldová, Doc. Faixová, Doc. Kožárová, Dr. Čobanová, Doc. Javorský), ktorá na záver vedeckého podujatia vybrala spomedzi všetkých účastníkov dvanásť najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií v hodnote 33 EUR.

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2011 (recenzoval Dr. Zeleňák) a sú k dispozícii ako študentom tak odbornej vedeckej verejnosti.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *