SD 2010

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu (Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov UVL a SAV), 6.-7. september 2010, Košice, V. ročník

Organizátori: MVDr. D. Fabian, PhD.; Ing. O. Ondrašovičová, CSc.

Dňa 6. a 7. septembra 2010 sa v Pavilóne morfologických disciplín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie už po piaty raz konal Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. Akademik Boďa bol jedným z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, ktorého profesionálna kariéra bola spätá ako s UVLF tak s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Obe inštitúcie, v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulovú biológiu, usporiadali pod vedením Dr. Fabiana (ÚFHZ SAV) a prof. Ondrašovičovej (UVLF) podujatie, ktorého cieľom je poskytnúť interným doktorandom UVLF a ÚFHZ priestor na získanie praktických skúseností v dvoch najdôležitejších oblastiach vedeckého výskumu – prezentácii vlastných výsledkov v ústnej a písomnej forme.

Podujatie otvorili prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc. (prorektorka UVLF pre zahraničné a doktorandské štúdium) a Doc. MVDr. Štefan Faix, CSc. (riaditeľ ÚFHZ SAV). Seminár sa po prvý raz konal počas dvoch dní a bolo na ňom predstavených dokopy 32 príspevkov. Okrem košických doktorandov z UVLF a rôznych ústavov SAV predstavili plénu svoje výsledky aj hosťujúci doktorandi UPJŠ.

Príspevky neboli tematicky obmedzené a pokrývali širokú škálu biologických vedných odborov – od molekulovej biológie, cez mikrobiológiu, parazitológiu, reprodukciu, fyziológiu trávenia, a rôzne klinické disciplíny, až po hygienu potravín, chovu domácich i voľne žijúcich zvierat a životného prostredia. Aj napriek pomerne širokému záberu sa však medzi príspevkami našli tematické prieniky alebo metodická príbuznosť, čo umožnilo usporiadateľom zostaviť pomerne kompaktné sekcie. Doktorandi tak mali možnosť navzájom porovnať kvalitu svojich výsledkov, oboznámiť sa s novými poznatkami v blízkych vedných odboroch a nadviazať nové formálne i neformálne kontakty.

Tradičnou súčasťou seminára bola Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov. Jednotlivé príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov UVLF a ÚFHZ SAV (Doc. Goldová, Doc. Faixová, Dr. Čobanová, Doc. Javorský a Dr. Čikoš), ktorá na záver vedeckého podujatia vybrala spomedzi všetkých účastníkov deväť najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií v hodnote od 33 do 66 EUR. Zaujímavosťou je, že v silnej konkurencii sa presadili a tri najvyššie ocenenia získali doktorandi, ktorí za sebou majú zatiaľ iba jeden rok doktorandského štúdia – Mgr. Valéria Lešková z UVLF, Mgr. Katarína Šipošová z UPJŠ a MVDr. Martin Kožár z UVLF.

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2010 (recenzoval Dr. Zeleňák) a sú k dispozícii ako študentom tak odbornej vedeckej verejnosti.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *