SD 2017

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU – XII. ročník
6. a 7. september 2017
Pavilón morfologických disciplín UVLF v Košiciach

Organizačný a programový výbor:
MVDr. Dušan Fabian, DrSc., Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Otvorenie:
MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., UVLF – Prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
prof. Ing. Mária Mareková, CSc., UPJŠ – Prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie
Doc. RNDr. P. Javorský, DrSc., ÚFHZ SAV – predseda Vedeckej rady ÚFHZ SAV

Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov:
RNDr. Š. Čikoš, PhD., ÚFHZ SAV v Košiciach
RNDr. K. Čobanová, PhD, ÚFHZ SAV v Košiciach
Doc. MVDr. I. Kožárová, PhD., UVLF v Košiciach
Doc. MVDr. K. Holovská, PhD., UVLF v Košiciach
RNDr. V. Sačková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
Doc. RNDr. B. Bojková, PhD. , PF UPJŠ v Košiciach

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2017

Zostavil: MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
Recenzovali: Doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD., Doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *