SD 2016

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU – XI. ročník

5. a 6. september 2016
Pavilón morfologických disciplín UVLF v Košiciach

Organizačný a programový výbor:
MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Účastníci:
28 publikovaných príspevkov

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2016 (ISBN 978-80-971428-3-4)
Zostavil: MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
Recenzovali: Doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD., Doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.

Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov:
Doc. RNDr. P. Javorský, DrSc., ÚFHZ SAV v Košiciach
RNDr. Š. Čikoš, PhD., ÚFHZ SAV v Košiciach
Doc. MVDr. I. Kožárová, PhD., UVLF v Košiciach
Doc. MVDr. N. Sasáková, PhD., UVLF v Košiciach
Doc. RNDr. M. Kassayová, CSc., PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. V. Sačková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *