SD 2014

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU
Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov
9.-10. september 2014, Košice

9. ročník

Miesto:
Pavilón morfologických disciplín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Organizátori:
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied – Dr. Fabian, doc. Faix
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – prof. Legáth
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta – Dr. Sačková, prof. Fedoročko

Otvorenie:
Prof. MVDr. J. Legáth, CSc. za UVLF
Doc. RNDr. P. Javorský za ÚFHZ SAV
Doc. RNDr. V. Zeleňák, PhD. za UPJŠ

Účastníci:
Prihlásených: 38
Prednášajúcich: 36 doktorandov 2. až 4. ročníka štúdia:

SAV (ÚFHZ, NbÚ v Košiciach): 12
UVLF v Košiciach: 17
PF a LF UPJŠ v Košiciach: 8
UMB – FPV v Banskej Bystrici: 1

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2014 (recenzovali Dr. Zeleňák a prof. Valocký) ISBN 978-80-971428-1-0

Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov:
Doc. RNDr. P. Javorský, DrSc., RNDr. Š. Čikoš, CSc. (ÚFHZ SAV)
RNDr. V. Sačková, PhD., RNDr. B. Bojková, PhD. (PF UPJŠ)
Prof. MVDr. M. Goldová, PhD., Doc. MVDr. M. Pipová, PhD. (UVLF)

Komisia vybrala spomedzi všetkých účastníkov 12 najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií v hodnote 30 EUR.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *