Čestná plaketa SAV Petrovi Pristašovi

október 29, 2012 No Comments »
Jubilujúci docent Peter Pristaš.

Jubilujúci docent Peter Pristaš.

Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách odovzdal v Košiciach 26. októbra 2012 doc. RNDr. Petrovi Pristašovi, CSc. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat podpredseda SAV doc. Ing. Albert Breier, DrSc. Plaketu ako výraz ocenenia jeho nesporných vysokých vedeckých a ľudských kvalít mu udelilo Predsedníctvo SAV na návrh vedenia ústavu a jeho vedeckej rady pri príležitosti 50. narodenín.

Čestnú plaketu SAV odovzdal Petrovi Pristašovi podpredseda SAV Albert Breier.

Čestnú plaketu SAV odovzdal Petrovi Pristašovi podpredseda SAV Albert Breier.

Na malej slávnosti na pôde ústavu sa zúčastnili riaditeľ ÚFHZ SAV doc. MVDr. Štefan Faix, PhD., predseda vedeckej rady ústavu doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.,  manželka jubilanta a člen Predsedníctva SAV doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., ktorý predniesol laudáciu.

Laudáciu predniesol Juraj Koppel (v strede), člen Predsedníctva SAV a bývalý dlhoročný riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Vľavo Albert Breier, vpravo Štefan Faix, súčasný riaditeľ ústavu...

Laudáciu predniesol Juraj Koppel (v strede), člen Predsedníctva SAV a bývalý dlhoročný riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Vľavo Albert Breier, vpravo Štefan Faix, súčasný riaditeľ ústavu…

Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., rodák z Michaloviec, po ukončení štúdia jadrovej chémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v roku 1985 pôsobil na Ústave molekulárnej biológie SAV v Bratislave. V roku 1993 nastúpil na Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košicich, kde pracuje doteraz. V roku 1995 obhájil kandidatúru vied (CSc.) a v roku 2004 habilitoval v odbore biochémia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Vo svojej vedeckej práci sa venoval štúdiu reštrikčno-modifikačných systémov bachorových baktérií, následne sa zameral na oblasť molekulárnej genetiky mikroorganizmov najmä vo vzťahu ku genetickej ekológii mikrobiálneho ekosystému tráviaceho traktu. Založil vedeckú školu orientovanú na štúdium mobilných génových elementov a mechanizmov šírenia génov v mikrobiálnej populácii. V tejto oblasti výskumu dosiahol so svojím tímom vynikajúce výsledky, čo prispelo k zaradeniu Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV medzi popredné medzinárodné pracoviská zaoberajúce sa touto problematikou.

Zahraničné študijné a pracovné pobyty absolvoval v INRA Clermont-Ferrand a Rowett Institute Aberdeen v Škótsku. Bol a na krátkodobých študijných pobytoch v Česku, Poľsku a Slovinsku. V rámci nich nadviazal dlhodobé vedecké kontakty, ktoré pretrvávajú dodnes. Široká medzinárodná spolupráca umožnila kolektívu ÚFHZ SAV aktívne zapojenie sa do dvoch projektov 5RP EÚ (Ercule a CIMES) a spoluorganizovanie Medzinárodného sympózia o anaeróbnych mikroorganizmoch.

O vysokej kvalite vedeckej tvorby docenta Pristaša svedčia aj scientometrické údaje, 84 publikácií vo WoK s viac ako 244 citáciami. Za súbor prác venovaných genetickej ekológii mikrobiálneho ekosystému tráviaceho traktu a bezpečnosti geneticky modifikovaných organizmov bol kolektív pod jeho vedením v roku 2006 ocenený Cenou SAV za výsledky vedecko-výskumnej činnosti. Docent Pristaš pôsobí dlhodobo ako externý učiteľ na katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, od roku 2007 prednáša mikrobiológiu na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Patrí medzi najaktívnejších a najúspešnejších školiteľov doktorandského štúdia na ÚFHZ SAV, doteraz vyškolil 10 doktorandov v odbore biochémia. Docent Pristaš sa aktívne zapája aj do činnosti Snemu SAV, od roku 2009 je členom výboru Snemu SAV a členom viacerých komisií P SAV.

Text a foto: Katarína Čižmáriková

... ktorý ocenenému kolegovi zablahoželal...

… ktorý ocenenému kolegovi zablahoželal…

... rovnako ako Juraj Koppel.

… rovnako ako Juraj Koppel.

Pri jubileách je čas tiež na spomienky. Ocenený si zaspomínal aj na svoje začiatky v ústave v tíme Petra Javorského (vľavo).

Pri jubileách je čas tiež na spomienky. Ocenený si zaspomínal aj na svoje začiatky v ústave v tíme Petra Javorského (vľavo).

O radosť z uznania za prácu a dielo docenta Pristaša sa prišla podeliť aj jeho manželka (druhá zľava).

O radosť z uznania za prácu a dielo docenta Pristaša sa prišla podeliť aj jeho manželka (druhá zľava).

 

 

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *