Stanovy Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied


Základné ustanovenia

Čl. 1


(1) Slovenská parazitologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len SPS pri SAV) je dobrovoľné občianske združenie vedeckých, vedecko-pedagogických a odborných pracovníkov odboru parazitológia. Jej účelom je podieľať sa na rozvoji a zvyšovaní úrovne odboru parazitológia v Slovenskej republike a na koncepčnej a prognostickej činnosti, ako aj na propagácii a realizácii výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v praxi.
(2) SPS je samostatným právnym subjektom. Je pridružená k SAV na základe uznesenia Predsedníctva SAV.
(3) Spoločnosť je občianskym združením podľa zákona číslo 83/1990 Zb.

Čl. 2

(1) Sídlom Spoločnosti sú Košice, Hlinkova 3, 040 01 Košice.
(2) Spoločnosť pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

Čl. 3

(1) SPS plní hlavne tieto úlohy:
a) podporuje rozvoj parazitológie iniciovaním vedeckej práce, zavádzaním nových poznatkov a diagnostických postupov; vykonáva expertíznu činnosť;
b) orientuje záujem členov na riešení tých otázok odboru, ktoré sú významné z hľadiska potrieb celej spoločnosti;
c) rozvíja prognostickú činnosť, organizuje, prehlbuje a koordinuje spoluprácu členov pôsobiacich vo vede a praxi;
d) poskytuje svojim členom pomoc pri ich odbornej práci;
e) prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov;
f) predkladá príslušným odborným pracoviskám a orgánom podnety k opatreniam, týkajúcim sa rozvoja odboru;
(2) SPS spolupracuje so zahraničnými spoločnosťami obdobného zamerania.

Čl. 4

(1) K splneniu svojich úloh SPS:
a) usporadúva vedecké a pracovné konferencie, prednášky, diskusie, kurzy, zájazdy a pod;
b) vyjadruje sa k vedeckej a publikačnej činnosti v odbore, podieľa sa na publikačnej praxi a na edičnej činnosti v odbore parazitológia;
c) spolupracuje s Ministerstvom školstva, Ministerstvom zdravotníctva, Ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, SAV a s inými vedeckými a odbornými spoločnosťami;
d) môže vypisovať súťaže a oceňovať významné výsledky.
(2) Orgány SPS koordinujú usporiadanie jednotlivých akcií, uvedených v odst. 1.
(3) Môže sa stať kolektívnym členom medzinárodných parazitologických spoločností, aktívne sa zúčastňovať na ich činnosti a vysielať svojich zástupcov.

Členenie SPS

Čl. 5


SPS sa môže členiť na sekcie.

Čl. 6

Sekcie sú zriaďované podľa odborného zamerania členov SPS. Združujú členov SPS podľa ich odborného záujmu alebo podľa špecializácie ich odbornej činnosti. Zriadenie schvaľuje valné zhromaždenie.

Členstvo

Čl. 7


(1) Členstvo je individuálne, osobitné a kolektívne.
(2) Členstvo môže byť tiež čestné.

Čl. 8

(1) Individuálnymi členmi sú i riadni členovia.
(2) Riadnym členom sa môže stať vedecký, vedecko-pedagogický, vedecko-technický, odborný pracovník alebo študent VŠ, ktorý v odbore parazitológia aktívne pracuje alebo má oň hlbší záujem, ak sa písomne prihlási za člena a prehlási, že súhlasí s poslaním a úlohami SPS a je ochotný zúčastniť sa svojou činnosťou na ich plnení.
(3) Členstvo vzniká prijatím za člena a zaplatením členských príspevkov na jeden rok.
(4) O prijatí rozhoduje výbor SPS. Proti jeho rozhodnutiu je možné odvolať sa do 30 dní k valnému zhromaždeniu.
(5) Osobitnými členmi sa môžu stať riadni členovia, ktorí o to požiadajú výbor SPS. Dôvodom osobitného členstva je odchod do dôchodku, materská dovolenka alebo dlhodobý zahraničný pobyt. Osobitní členovia majú rovnaké práva ako riadni členovia, ak zaplatia členský príspevok vo výške 1/3 členského príspevku riadnych členov. Vzťahujú sa na nich ustanovenia článkov 11, 12, 13 a 14.

Čl. 9
(1) Kolektívnym členom sa môžu stať spoločenské združenia a ich organizačné súčasti (ďalej len "organizácie"), ak prejavia záujem o kolektívne členstvo podaním písomnej prihlášky.
(2) V prihláške organizácia prehlási, za akých podmienok a akou formou sa chce zúčastniť na práci SPS. Organizácia v prihláške tiež navrhne mená zástupcov, ktorí budú jej menom rokovať (ďalej len "delegáti organizácie").
(3) Členstvo vzniká prijatím za kolektívneho člena.
(4) O prijatí rozhoduje výbor SPS. Proti rozhodnutiu je možné sa odvolať do 30 dní k valnému zhromaždeniu.

Čl. 10

(1) Čestným členom SPS sa môže stať významný domáci alebo zahraničný vedecký alebo odborný pracovník pôsobiaci v odbore parazitológia.
(2) Čestných členov volí valné zhromaždenie.
(3) Čestní členovia neplatia členské príspevky.

Čl. 11

(1) Každý člen sa môže zúčastniť činnosti v jednej alebo niekoľkých sekciách.

Práva členov

Čl. 12


Členom prislúcha právo:
a) zúčastniť sa valného zhromaždenia a podieľať sa na jeho rokovaní;
b) voliť a byť volení do orgánov SPS;
c) byť členmi komisií, pracovných skupín, delegácií a pod. vytváraných SPS;
d) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na všetkých schôdzach, konferenciách a iných odborných akciách organizovaných SPS;
e) byť informovanými o usporiadaní všetkých akcií SPS;
f) zúčastniť sa všetkých akcií usporiadaných SPS a získavať materiály vydávané SPS.

Povinnosti členov

Čl. 13


Riadni členovia sú povinní:
a) dodržiavať stanovy, aktívne sa podieľať na plnení úloh SPS a vždy dodržiavať zásady vedeckej etiky;
b) plniť uznesenia orgánov o úlohách jednotlivých členov;
c) zodpovedne plniť funkcie, ktorými boli poverení a zaisťovať konkrétne úlohy;
d) prispievať k prenášaniu nových vedeckých a odborných poznatkov do praxe;
e) platiť členské príspevky.

Zánik členstva

Čl. 14


(1) Individuálne členstvo zaniká:
a) úmrtím člena;
b) písomným prehlásením člena, že z SPS vystupuje;
c) nezaplatením členských príspevkov počas dvoch rokov, aj keď bol k zaplateniu vyzvaný;
d) vylúčením člena.
(2) Vylúčený môže byť člen z vážnych dôvodov, najmä ak jedná v rozpore so stanovami. O vylúčení rozhoduje výbor, proti rozhodnutiu sa môže vylúčený člen odvolať k valnému zhromaždeniu.

Čl. 15

Kolektívne členstvo zaniká:
a) zánikom organizácie;
b) písomným prehlásením organizácie, že nechce byť kolektívnym členom SPS;
c) rozhodnutím výboru o zrušení kolektívneho členstva, ak nesplní organizácia podmienky účasti na práci SPS bez prejednania a zdôvodnenia výboru.

Orgány SPS

Čl. 16


(1) Orgánmi SPS, ktoré zaisťujú a riadia jej činnosť, sú:
a) valné zhromaždenie;
b) výbor.
(2) Kontrolným orgánom SPS pre hospodársku činnosť sú revízori.

Valné zhromaždenie

Čl. 17


(1) Valné zhromaždenie všetkých členov je najvyšším orgánom SPS.
(2) Valnému zhromaždeniu prislúcha:
a) určovať hlavné smery činnosti SPS pre obdobie do budúceho valného zhromaždenia ;
b) schvaľovať správu výboru o činnosti SPS za obdobie od posledného valného zhromaždenia;
c) schvaľovať správu revízorov za obdobie od posledného valného zhromaždenia;
d) voliť čestných členov;
e) určovať počet členov výboru, počet revízorov a počet náhradníkov uvedených orgánov s prihliadnutím k celkovému počtu členov;
f) uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach;
g) určovať výšku členských príspevkov;
h) zriaďovať alebo rušiť sekcie;
i) voliť: - členov výboru a ich náhradníkov
- revízorov a ich náhradníkov;
j) uznášať sa na stanovách a ich zmenách;
k) uznášať sa na zrušení SPS.

Čl. 18

(1) Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za tri roky. Zvoláva ho výbor.
(2) Výbor môže zvolať mimoriadne valné zhromaždenie z vlastného podnetu. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá výbor vždy na žiadosť aspoň jednej tretiny členov, najneskôr do jedného mesiaca od predloženia písomnej žiadosti, doloženej podpismi.
(3) Výbor oznámi termín konania riadneho valného zhromaždenia všetkým členom najmenej 30 dní pred týmto termínom spolu s programom.
(4) Výbor oznámi termín konania mimoriadneho valného zhromaždenia najmenej 15 dní pred týmto termínom, spolu s dôvodom zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Čl. 19

(1) Valnému zhromaždeniu predsedá a jeho rokovanie riadi predseda, prípadne podpredseda alebo iný člen výboru, ktorý bol poverený riadením valného zhromaždenia.
(2) Valné zhromaždenie je spôsobilé sa uznášať, ak je prítomná aspoň polovica členov. Ak sa v určenú dobu nezíde potrebný počet členov, koná sa valné zhromaždenie o 1/2 hodiny neskôr a je uznášaniaschopné pri akomkoľvek počte prítomných. Na doporučenie výboru SPS je možné predložiť členom spoločnosti body uvedené v Čl. 17 bod (2) k vyjadreniu aj korešpondenčným spôsobom.
(3) Uznesením valného zhromaždenia je návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných. Pri rovnosti hlasov je schválený návrh, za ktorý hlasoval predseda.
(4) Pri korešpondenčnom spôsobe hlasovania sa k určenému termínu zhromažďujú návrhy a výsledky hlasovania sú oznámené členom spoločnosti do 30 dní od termínu odovzdania návrhov. Návrhy sa archivujú po dobu 3 rokov.
(5) K uzneseniu o zmene stanov alebo zániku SPS sa vyžaduje súhlas dvoch tretín prítomných alebo korešpondujúcich členov.
(6) Valné zhromaždenie volí členov a náhradníkov výboru, revízorov a ich náhradníkov tajným hlasovaním (pri korešpondečnom spôsobe anonymne).

Výbor SPS

Čl. 20


Výbor riadi činnosť SPS v období medzi valnými zhromaždeniami.

Čl. 21

Výbor zabezpečuje činnosť celej SPS pri rozvoji a zvyšovaní úrovne parazitológie, pri uplatňovaní výsledkov slovenskej vedy v praxi a pri spolupráci so zahraničnými organizáciami.
Výboru prislúcha:
a) voliť zo svojich členov predsedu, podpredsedu, vedeckého tajomníka a pokladníka;
b) schvaľovať správu o činnosti SPS za bežný rok;
c) schvaľovať správu o hospodárení SPS za bežný rok;
d) schvaľovať plán činnosti SPS na nasledujúci rok;
e) schvaľovať finančný plán na nasledujúci rok;
f) zabezpečovať prípravu valného zhromaždenia a prípravu návrhu kandidátky a hlasovacích lístkov;
g) zriaďovať komisie poverené plnením konkrétnych úloh a menovať ich členov;
h schvaľovať zmluvy o spolupráci s inými slovenskými i zahraničnými organizáciami;
i) zaisťovať bežné úlohy, týkajúce sa činnosti SPS;
j) dohodnúť podmienky kolektívneho členstva organizácií, vrátane výšky členského príspevku;
k) voliť čestného predsedu a čestných členov výboru. Čestný predseda a čestní členovia sa zúčastňujú jeho zasadaní s hlasom poradným.

Čl. 22

(1) Schôdzu výboru zvoláva predseda alebo podpredseda, ktorý predsedu zastupuje, podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka. Predseda zvolá schôdzu výboru vždy do dvoch týždňov, ak o to požiada aspoň tretina členov. Ak predseda v takomto prípade schôdzu výboru nezvolá, môže tak urobiť podpredseda.
(2) Schôdzu výboru vedie predseda, prípadne podpredseda.
(3) Výbor je spôsobilý k uznášaniu, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov.
(4) Uznesením výboru je návrh, pre ktorý hlasovala väčšina prítomných, alebo pre ktorý pri rovnosti hlasov hlasoval predseda.

Revízori

Čl. 23


(1) Dozor nad hospodárskou činnosťou vykonávajú revízori, ktorí z hospodárskeho hľadiska posudzujú i plnenie úloh SPS.
(2) Revízori podávajú správu o hospodárení valnému zhromaždeniu a výboru, ktorý sa bez prihliadnutia k ich návrhu nemôže uznášať o účtovnej uzávierke ani o náhrade straty.

Organizácia vnútorných zložiek SPS

Čl. 24


(1) Činnosť sekcie riadi trojčlenný výbor sekcie, volený na plenárnej schôdzi členmi, ktorí sa podľa svojho odborného zamerania prihlásili k práci v sekcii.
(2) Výbor sekcie tvoria predseda, podpredseda a tajomník.
(3) Predseda sekcie je oprávnený zúčastňovať sa schôdzí výboru SPS.

Čl. 25

Výbory sekcií zvolávajú plenárnu schôdzu svojich členov podľa potreby, najmenej raz vo funkčnom období.

Spoločné ustanovenia

Čl. 26


(1) Funkčné obdobie výborov SPS a sekcií je spravidla trojročné.

Komisie Spoločnosti

Čl. 27


(1) Výbor SPS môže vytvárať vhodné koordinačné, prípadne pracovné komisie pre organizovanie spolupráce s ostatnými vedeckými spoločnosťami alebo s inými spoločenskými organizáciami, s vysokými školami, vedeckými, výskumnými a diagnostickými a liečebnými ústavmi.
(2) Členmi komisií zriadených podľa odst. 1 môžu byť len riadni členovia.

Pracovné komisie

Čl. 28


Pre prípravu a k plneniu niektorých úloh, napr. hospodárskej povahy, môžu orgány SPS vytvoriť pracovné komisie z riadnych členov. Do pracovných komisií môžu byť prizvaní nečlenovia ako odborní poradci. Komisie rokujú podľa pokynov orgánov, ktoré ich ustanovili.

Hospodárenie

Čl. 29


(1) K hospodárskemu zaisteniu plnenia úloh SPS slúžia:
a) členské príspevky;
b) prevzatý majetok;
c) prostriedky získané dotáciami;
d) príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti SPS;
e) dary, dedičstvo a sponzorstvo;
(2) Pri hospodárení sa SPS riadi všeobecnými predpismi a zákonmi.
(3) Hospodárenie SPS sa riadi schváleným rozpočtom pre príslušný rok. Rozpočet SPS zostavuje hospodár a schvaľuje výbor SPS.
(4) Využívanie prostriedkov sa riadi rozhodnutím výboru SPS.
(5) Výbor SPS podáva správu o hospodárení spolu so správou revízorov valnému zhromaždeniu.
(6) Za svoju činnosť pre iné právnické alebo fyzické subjekty môže požadovať primeranú úhradu v zmysle príslušných predpisov.

Zastúpenie SPS

Čl. 30


(1) Spoločnosť zastupuje a jej menom jedná predseda.
(2) Za SPS sa predseda podpisuje tak, že k názvu SPS pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
(3) Výbor môže splnomocniť tiež iných členov výboru, alebo ďalších členov, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali SPS a jednali jej menom. Osoby takto splnomocnené pripájajú k podpisu dodatok vyjadrujúci ich splnomocnenie.

Informácie

Čl. 31


Uznesenie orgánov SPS, ktoré sa týkajú členov a iné závažné skutočnosti, sa členom oznamujú listami, v Správach Slovenskej parazitologickej spoločnosti, alebo správami v odbornej a dennej tlači.

Zánik Spoločnosti

Čl. 32


Pri zániku SPS pripadne likvidačný zostatok Rade vedeckých spoločností pri SAV.
© SPS pri SAV