Zoznam členov Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV

 


Meno

Pracovisko

e-mail

Antolová Daniela, MVDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

antolova@saske.sk

Babják Michal, MVDr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

babjak@saske.sk

Barčák Daniel, MVDr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

barcak@saske.sk

Baráková Ivana, Mgr.

ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

ivana.barakova@iasma.it

Bartalová Anikó, RNDr.

MIKRO-K, s.r.o. Mederečská 39, 945 01 Komárno

bartalova@hpl.sk
aniko.bartalova@centrum.sk

Bartíková Pavlína, Mgr. PhD.

VÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava

virupaca@savba.sk

Basiaga Marta, Dr.

Uniwersytet Rolniczny w Krakowie
Al. Miczkiewicza 24/28, Kraków 30-059, PL

m.basiaga@ur.krakow.pl

Bazsalovicsová Eva, MVDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

bazsal@saske.sk

Beladičová Viera, MVDr.

ŠVPÚ, Botanická 15, 842 52 Bratislava

beladicova@svuba.sk

Berthová Lenka, Mgr.

VÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava

lenka.berthova@gmail.com

Blaňarová Lucia, RNDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

lucia.pangracova@gmail.com

Bocková Eva, Mgr.

UVLF, Komenského 73,  041 81 Košice

bockovae@gmail.com

Boldiš Vojtech, RNDr., PhD.

Medirex, a.s., Galvaniho 17/C, P.O.BOX 134, 820 16 Bratislava

 

Bombarová Marta, RNDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

bombar@saske.sk

Borovičková Terézia, Mgr.

Katedra zoológie PRIF UK, Mlynská dolina, Ilkovičkova 6, 842 15 Bratislava 4

borovickova7@uniba.sk

Brázová Tímea, RNDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

barciova@saske.sk

Brinďáková Silvia, RNDr.

Vojenský ústav hygieny a epidemiologie,
Cesta mládeže 1, 811 07 Bratislava

 

Bruňanská Magdaléna, RNDr., DrSc.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

brunan@saske.sk

Březinová Nicole, MVDr.

ŠVÚ, Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín 

nicole.brezinova@orava.sk

Bucková Barbora, MVDr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

buckova@saske.sk

Bystrianska Júlia, MVDr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

bystrianska@saske.sk

Čabanová Viktória, Mgr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

cabanova@saske.sk

Čerevková Andrea, Ing., PhD.

PaÚ SAV, Puškinova 6, 040 01 Košice

cerev@saske.sk

Čurlík Ján, MVDr., PhD.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

curlik@uvm.sk

Derdáková Markéta, MVDr., PhD.

ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

marketa.derdakova@gmail.com

Didyk Yuliya M., Mgr., PhD.

ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

didykj@izan.kiev.ua

Dvorožňáková Emília, MVDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

dvoroz@saske.sk

Fecková Miroslava, MVDr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

skutova@saske.sk

Fehér Ludmila, RNDr. 

MIKRO-K, s.r.o. Mederečská 39, 945 01 Komárno

 

Fenďa Peter, doc., RNDr., PhD.

PRIF UK, Mlynská dolina B-1, 842 15 Bratislava

fenda@fns.uniba.sk

Gacíková Eva, MVDr. 

ŠVPÚ, Botanická 15, 851 02 Bratislava

 

Garajová Mária, Mgr.              

PRIF UK, Mlynská dolina B-1, 842 15 Bratislava

garajova@fns.uniba.sk

Gécz Jakub, MUDr.

 

jakub.gecz@gmail.com

Goldová Mária, doc., MVDr., CSc.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

goldova@uvm.sk

Halán Miloš, MVDr., PhD.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

halan@uvm.sk

Halánová Monika, doc.,MVDr., PhD.

LF UPJŠ, Šrobárová 2, 040 01, Košice

monika.halanova@upjs.sk

Hanzelová Vladimíra, RNDr., DrSc.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

hanzel@saske.sk

Hanzen Juraj, MUDr.

HPL s.r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava

 

Heglasová Ivana, Mgr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

heglasova@saske.sk

Holíková Viera, Mgr. VÚ SAV, Dúbravska cesta 9, 845 05 Bratislava viruholi@savba.sk

Hovorka Ivan, , MVDr., CSc.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

hovorka@saske.sk

Hrčková Gabriela, RNDr., DrSc.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

hrcka@saske.sk

Hrkľová Gabriela, MVDr., PhD.

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Hrabovská cetsa 1/56, 034 01 Ružomberok

gabriela.hrklova@ku.sk

Hromada Martin, doc., Mgr., PhD.

FHPV PU, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov

hromada.martin@gmail.com

Hromadová Ivica, RNDr., CSc.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

hromadova@saske.sk

Hurníková Zuzana, MVDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

hurnikz@saske.sk

Chvostáč Michal, Mgr.

ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava

 

Iglódyová Adriana, MVDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

iglodyova@saske.sk

Jalili Nasir, doc., RNDr., CSc.

LFUK, Sasinkova 4a, 811 08 Bratislava 

nasir.jalili@fmed.uniba.sk

Jankovská Ivana, doc., Ing., PhD.

FAPPZ ČZU, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol, Česká republika

jankovska@af.czu.cz

Jarošová Júlia, Mgr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

jarosova@saske.sk

Juhásová Ľudmila, Mgr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

zvijakova@saske.sk

Juriš Peter, prof., MVDr., CSc.

LF UPJŠ, Šrobárova 2, 040 01, Košice

juris.peter@post.sk

Jurová Jana, Mgr.

PaÚ SAV, Puškinova 6, 040 11 Košice

ondekova@saske.sk

Kasičová Zuzana, MVDr.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

kasicova.zuzana@gmail.com

Kazimírová Mária, RNDr., CSc.

ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava

maria.kazimirova@savba.sk

Klimovičová Miroslava, Mgr.

FHPV PU, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov

mklimovicova@gmail.com

Kočišová Alica, doc., MVDr., PhD.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

kocisova@uvm.sk

Kočíková Božena, RNDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

haklova@saske.sk

Koleničová Alžbeta, Mgr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

kolenicova@saske.sk

Komjáti-Nagyová Martina, Mgr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

komjati-nagyova@saske.sk

Komorová Petronela, Ing.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

petronela.komorova@gmail.com

Kopčová Milota, MUDr.

FN L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 Košice

 

Košuth Peter, MVDr., CSc.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

 

Košuthová Lenka, MVDr., PhD.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

kosuthova@uvm.sk

Königová Alžbeta, MVDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

konig@saske.sk

Kraljik Jasna, Mgr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

kraljik@saske.sk

Kulcsár Ľudovít, Mgr.

KRD, Bratislava

kulcsar@krd.sk

Lahová Monika, RNDr., PhD.

VÚ SAV, Dúbravska cesta 9, 845 05 Bratislava 

virumona@savba.sk

Lazar Peter, MVDr., PhD.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

lazar@uvm.sk

Lecová Lenka, MVDr., PhD.

1. LF UK, Studničkova 7, 128 00, Praha, Česká republika

lenka.lecova@lf1.cuni.cz

Mačák Kubašková Terézia, MVDr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

kubaskova@saske.sk

Majláthová Viktória, RNDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

majlat@saske.sk

Majláth Igor, RNDr., PhD.

PRIF UPJŠ, Moyzesova 11, 040 01 Košice

majlathi@upjs.sk

Maloveská Mária, MUDr.

Komenského 57, 040 01 Košice

 

Matoušková Martina, Mgr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

matouskova@saske.sk

Mattová Eva, MUDr.

FN L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 Košice

eva@unlp.sk

Mihok Tomáš, MVDr., PhD.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

tomasmihok@yahoo.co.uk

Miterpáková Martina, MVDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

miterpak@saske.sk

Mojžišová Jana, prof., MVDr., PhD.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

 

Mošanský Ladislav, RNDr., PhD.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

mravcova.kristina@gmail.com

Mravcová Kristína, MVDr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

mosansky@saske.sk

Mrva Martin, RNDr., PhD.

PRIF UK, Mlynská dolina B-1,  842 15 Bratislava

mrva@fns.uniba.sk

Nováková Mária, PaeDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

majapeto1000@gmail.com

Oberhauserová Katarína, MVDr.

UVLF,  Komenského 73, 041 81 Košice

fenkykata@pobox.sk

Ondriska František, doc., RNDr., PhD.

Medirex, a.s., Galvaniho 17/C, P.O.BOX 134, 820 16 Bratislava

ondriska@hpl.sk

Oros Mikuláš, RNDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

oros@saske.sk

Orosová Martina, RNDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

orosm@saske.sk

Palenčárová Marianna, RNDr.

Klinická biochémia, s.r.o.,Priehradka 18 A, 036 01 Martin

 

Papajová Ingrid, doc., RNDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

papaj@saske.sk

Paulauskas Algimantas, prof., Dr.

Vitautas Magnus University, Vileikos 8, Kaunas, Lithuania

a.palauskas@gmf.vdu.lt

Peťko Branislav, doc., MVDr., DrSc.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

petko@saske.sk

Pinčáková Miriam, MVDr.

ŠVÚ, Pod dráhami 918, 960 01 Zvolen

 

Pipiková Jana, MVDr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

pipikova@saske.sk

Radzijevskaja Jana, Dr.

Vitautas Magnus University, Vileikos 8, Kaunas, Lithuania

j.radzijevskaja@bs.vdu.lt

Rajský Dušan, doc., MVDr., PhD.

Technická univerzita vo Zvolene, Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

rajskyd@orangemail.sk

Renčo Marek, Ing., PhD.

PaÚ SAV, Puškinova 6, 040 11 Košice

renco@saske.sk

Reiterová Katarína, Ing., DrSc.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

reiter@saske.sk

Rusňáková Tarageľová Veronika, Mgr., PhD.

ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava

veronika.taragelova@savba.sk

Salamatin Ruslan, Dr.

Akademia Medyczna w Warszawie, 
ul. Chalubinskiego, 5 02-004 Warszava, PL

ruslan@salamatin.eu

Sallay Balázs, Mgr.

VÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava

balazs.sallay@savba.sk

Sarvašová Adela, MVDr.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

sarvasova.adela@gmail.com

Sekeyová Zuzana, RNDr., PhD.

VÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava

viruseke@savba.sk

Selyemová Diana, Mgr., PhD.

ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava

diana.zelinkova@savba.sk

Stanko Michal, doc., RNDr., DrSc.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

stankom@saske.sk

Strhársky Jozef, RNDr., PhD.

RÚVZ, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica

jozef.strharsky@vzbb.sk

Svitalková Zuzana, Mgr.

ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava

zuzana.svitalkova@savba.sk

Szabó Róbert, Mgr.

VÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava

virurobo@savba.sk

Szilágiyová Mária, prof., MUDr., CSc.

Martinská fakultná nemocnica, Kollárova 2, 036 59 Martin

 

Šalamún Peter, RNDr., PhD.

PaÚ SAV, Puškinova 6, 040 11 Košice

salamun@saske.sk

Ševčík Martin, Mgr.

PřF UK, Katedra zoologie, Viničná 7, 128 44 Praha, Česká republika

martin.sevcik@hotmail.sk

Šmiga Ľubomír, MVDr.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

akva.smiga@pobox.sk

Šnábel Viliam, RNDr., CSc.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

snabel@saske.sk

Šoltys Jindřich, MVDr., CSc.

>PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

soltys@saske.sk

Špakulová Marta, RNDr., DrSc.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

spakulma@saske.sk

Špilovská Silvia, MVDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

s.spilovska@saske.sk

Špitalská Eva, Mgr., PhD.

VÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava

eva.spitalska@savba.sk

Štefanidesová Katarína, Mgr.

VÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

katka.stefanidesova@gmail.com
viruksam@savba.sk

Štibraniová Iveta, Mgr., PhD.

VÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

iveta.vancova@savba.sk
viruvan@savba.sk

Štrkolcová Gabriela, MVDr.

UVLF,  Komenského 73, 041 81 Košice

gabikastrkolcova@gmail.com

Tandlich Roman, Ing. PhD.

Faculty of Pfarmacy, Rhodes University, P.O.Box 94, Grahamstown 6140, South Africa

r.tandlich@ru.ac.za

Totková Anna, RNDr., PhD.

LFUK, Sasinkova 4a, 811 08 Bratislava

 

Trnková Katarína, Ing., PhD.

Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, KŽP, Tajovského 55, 974 01 Banská Bystrica

katarina.trnkova@umb.sk

Turčeková Ľudmila, RNDr., CSc.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

turcela@saske.sk

Uhrovič Dalibor, Mgr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

uhrovic@saske.sk

Urda Dolinská Michaela, MVDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

dolinska@saske.sk

Vaculová Tatiana, Mgr.

ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava

 

Valenčáková Alexandra, doc., MVDr., PhD.

UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice

valencakova@uvlf.sk

Várady Marián, doc., MVDr., DrSc.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

varady@saske.sk

Vargová Blažena, Ing.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

vargovay@saske.sk

Vasilková Zuzana, MVDr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

vasilko@saske.sk

Velebný Samuel, RNDr., CSc.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

veleb@saske.sk

Vendeľová Emília, Mgr.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

vendelova@saske.sk

Víchová Bronislava, Mgr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

vichova@saske.sk

Vozárová Gabriela, RNDr.

synlab czech s.r.o., Laboratoř Brno, Evropská 873, 664 42 Modřice

g.vozarova@gmail.com

Výrosteková Vanda, MUDr., CSc.

LF UK, Špitalská 23, Bratislava

vanda.vyrostekova@fmed.uniba.sk

Zákutná Ľubica, MVDr.

LF UPJŠ, Šrobárová 2, 040 01 Košice

lubica.zakutna@gmail.com

Zaleśny Grzegorz, Dr.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Kozuchowska 5B, Wrocław 51-361, PL

grzegorz.zalesny@up.wroc.pl

Zubriková Dana, MVDr., PhD.

PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

cernanska@saske.sk


Čestní členovia Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV

 

1. Baniat Tomislav, RNDr.
2. Breza Michal, doc. MVDr., CSc.
3. Čatár Gustáv, prof. MUDr., DrSc.
4. Čisláková Lýdia, prof. MVDr., CSc.
5. Čorba Július, doc. MVDr., DrSc.
6. Dubinský Pavol, prof. MVDr., DrSc.
7. Halgoš Jozef, prof. RNDr., DrSc.
8. Kocianová Elena, RNDr., DrSc.
9. Kočiš Jozef, prof. MVDr., CSc.
10. Letková Valéria, prof. MVDr., PhD.
11. Lietava Pavel, MVDr., CSc.
12. Macko Jozef, Ing., CSc.
13. Mituch Ján, Ing., CSc.
14. Sobotová Oľga, MUDr.
15. Straka Štefan, prof. MUDr., DrSc.
16. Špaldonová Radmila,Dr., DrSc.
17. Valent Michal, prof. MVDr., DrSc.
18. Valentová Marta, MUDr., CSc.
19. Řeháček Jozef, RNDr., DrSc.

Zahraniční čestní členovia Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV

 

1. Prof. Horst Aspöck
2. Prof. Derek J. F. Brown
3. Prof. D. W. T. Crompton
4. Prof. Carlos Feliu
5. Prof. D. W. Halton
6. Prof. Tibor Kassai
7. Prof. David Rollinson
8. Prof. Dominique Vuitton
9. Dr. František Moravec
10. Prof. D. Barth
11. Prof. Zbigniew Pawlovski
12. Prof. Christopher Arme
13. Dr. Viliam Trpiš
14. Prof. Jaroslav Kulda
15. Prof. Karel Chroust
16. Dr. Milan Daniel
17. Prof. Andrzej Malczewski

© SPS pri SAV