uvod
 
  vybor  
  miesto  
  ubytovanie  
  poplatok  
  program  
  terminy  
  sps  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

POZOR ZMENA!

Konferenčný poplatok

Pre členov Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV (SPS pri SAV), Českej parazitologickej spoločnosti (ČPS) a Poľskej parazitologickej spoločnosti je konferenčný poplatok 30 EUR, nečlenov 35 EUR, pre študentov, interných doktorandov a seniorov 15 EUR.

Všetci účastníci uhradia poplatok na účet

SPS pri SAV (Slovenská sporiteľňa, a.s. Košice)

č. 0082132786/0900 (pre účastníkov zo SR), IBAN: SK5009000000000082132786, BIC/S.W.I.F.T.: GIBASKBX (pre zahraničných účastníkov), variabilný symbol 240509.

V prípade problémov s bankovým prevodom, poplatok môže byť uhradený pri registrácii.

Poplatok zahrňuje organizačné výdavky, konferenčné materiály, program, zborník abstraktov a občerstvenie. Nezahrňuje stravu, ubytovanie a spoločenský večer.

Oficiálnymi jazykmi konferencie sú slovenčina, čeština a angličtina.

Aj tohto roku plánujeme súťaž o najlepšie študentské prednášky, ktoré budú opäť ocenené sponzorskými darmi.