Registrácia:


Účastníci   XXV. Dní živočíšnej fyziológie 2012 musia vyplniť formulár pre registráciu a prihlásenie abstraktu.

Registrácia do 31. marca 2012  (dokument rtf)

Zaslanie abstraktov do 31. júla 2012 (dokument rtf)

 

Vložné:

           

Vložné na konferenciu zahrňuje vstup na všetky vedecké prednášky, konferenčné materiály vrátane zborníka,  občerstvenie počas prestávok. Vložné a platbu za objednanú stravu treba uhradiť spoločne bankovým prevodom na dole uvedený účet do 31. 7. 2012. Platba za objednané nocľahy sa bude realizovať na recepcii hotela.

 

Registration:

 

The 25 th DAP 2012 participants have to complete  Registration and Abstract Submission Forms.

Registration Form send  till 31st March 2012 (document rtf)

Abstract Submission Form send till 31st July 2012 (document rtf)

 

Registration fee is set:

 

Conference fee covers admission to all scientific sessions, conference materials including Abstracts book,  refreshments during breaks.  The registration fee and conference meals according your personal order have to be performed  together by bank transfer to next account till   31th July  2012. The payment for your accommodation order will be performed on hotel reception desk.


Account name: Slov. spol. pre biochemiu a mol. biolog. SAV
Bank:
Slovenska sporitelna
Bank Address:
Bratislava
Account No.:
0440 976 306/0900
IBAN:
SK73 0900 0000 0004 4097 6306
SWIFT Code:
GIBASKBX
With a reference to: „Your name“ DAP 2012