Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rozvoj Centra excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT II. etapa
Kód ITMS projektu: 26220120043
Veľkokapacitná chladená centrifúga

Veľkokapacitná chladená centrifúgaVeľkokapacitná chladená centrifúga

  • Charakteristika prístroja: umožňuje súčasné spracovanie veľkého objemu biologického materiálu pre následné spracovanie a využitie najmä v proteomickej analýze.

Veľkokapacitná chladená centrifúga (Hettich Roto Silenta 630 RS) od firmy: LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie, 102/A, 811 02 Bratislava

Zodpovedná osoba:

21.05.2013 15:01