Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rozvoj Centra excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT II. etapa
Kód ITMS projektu: 26220120043
Úvod

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV (ÚFHZ SAV)

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Šoltésovej 4
040 01 Košice

Slovenská republika

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV je jediným pracoviskom základného výskumu na Slovensku zaoberajúcim sa fyziológiou hospodárskych zvierat. Výskum je zameraný na fyziológiu tráviaceho traktu a molekulárnu diagnostiku komenzálnej mikroflóry   vo vzťahu  ku zdravotne nezávadným potravinám, ochrane zdravia zvierat a ľudí.

 

http://www.saske.sk/UFHZ/

logo