Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rozvoj Centra excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT II. etapa
Kód ITMS projektu: 26220120043
Systém pre PCR v reálnom čase

zobrazovaci systemSystém pre PCR v reálnom čase

  • Charakteristika prístroja: prístroj nahradil doteraz používaný systém Mx 3000P a spolu s prístrojom zabezpečeným pre partnerské pracovisko (NbÚ) v rámci prvej výzvy zvýšil kapacitu meraní. Prístroj umožňuje vysoko citlivú detekciu a presnú kvantifikáciu špecifických sekvencií nukleových kyselín v roztokoch a je využívaný najmä pri štúdiu expresie génov na úrovni mRNA v cieľových tkanivách, ale aj pre kvantifikáciu bakteriálnej, vírusovej a eukaryotickej DNA vo vzorkách. Taktiež je využitý pri štúdiu polymorfizmov v sekvencii cieľových génov.

Systém pre PCR v reálnom čase (Roche LightCycler 480 System) od firmy: LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie, 102/A, 811 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: RNDr. Štefan Čikoš, CSc., mail: cikos@saske.sk

21.05.2013 14:54