Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rozvoj Centra excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT II. etapa
Kód ITMS projektu: 26220120043
Konfokálny mikroskop s príslušenstvom

Konfokálny mikroskop s príslušenstvomKonfokálny mikroskop s príslušenstvom  

  • Charakteristika prístroja: zariadenie umožňuje vizualizáciu selektívne značených štruktúr buniek a tkanív. Umožňuje pracovať so živými bunkami (čerstvo izolované alebo bunkové kultúry), ako aj so štandardnými histologickými preparátmi (rezy z tkaniva). Zariadenie umožňuje vizualizáciu jednotlivých štruktúr na subcelulárnej úrovni, čím umožňuje študovať distribúciu a vzájomné interakcie proteínov v tkanive.

Konfokálny mikroskop s príslušenstvom (Leica konfokálny mikroskop TCS SPE-II s mikroskopom DM 2500) od firmy: LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie, 102/A, 811 02 Bratislava

Zodpovedná osoba:

21.05.2013 15:07