Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rozvoj Centra excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT II. etapa
Kód ITMS projektu: 26220120043
Priamy fluorescenčný mikroskop

Priamy fluorescenčný mikroskop s príslPriamy fluorescenčný mikroskopušenstvom

  • Charakteristika prístroja: Priamy fluorescenčný mikroskop s príslušenstvom - Laboratóriá ÚFHZ SAV využívajú možnosti fluorescenčnej mikroskopie vo viacerých oblastiach výskumu (morfológia mikroskopických štruktúr, detekcia proteínov, nukleových kyselín, špecifických druhov buniek, mikroorganizmov, atď.). Fluorescenčný mikroskop novej generácie umožní aplikáciu a riešenie kvalitatívne náročnejších projektov, ktoré zvýšia kvalitu vedeckých výstupov: má napr. plne motorizované ovládanie stolčeka (čo umožňuje vyhodnocovať optické rezy, zadávať opakované úlohy a uľahčuje orientáciu vo vzorke). Jeho automatizované časti navyše umožňujú odstrániť nepresnosti, ktoré vznikali pri ručnom nastavovaní svetelných parametrov. 
  • Priamy fluorescenčný mikroskop s prislusenstvom pre biologické vedy Nikon Eclipse 90i s príslušenstvom od firmy: Cryosoft spol. s r.o. Letná 45, P.O.Box G-14, 040 01 Košice.
  • Zodpovedná osoba: MVDr. Vladimír Baran, DrSc., mail: baran@saske.sk