Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rozvoj Centra excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT II. etapa
Kód ITMS projektu: 26220120043
Ciele projektu

Strategický cieľ projektu

Príprava významných vedeckých projektov v oblasti :

  • Zdravie – kvalita života
  • Biotechnológie
  • Využívanie, ochrana a reprodukcia biologických zdrojov

 

Predkladaný projekt prispeje k modernizácii infraštruktúry vybavenia pracoviska špičkovými prístrojmi, ktoré veľkou mierou umožnia zavádzanie nových metód vo výskume a tak zefektívnia výskum a vývoj na pracovisku CEFT. Výsledky výskumu pracoviska budú mať priame uplatnenie v praxi, čo povedie k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, zvýšeniu prestíže výskumu, čo súčasne povedie k zvýšeniu záujmu talentov o bádanie, resp. zvýšeniu zamestnanosti v tejto sfére.

Realizáciou predkladaného projektu pracovisko excelentnosti CEFT dosiahne výsledky výskumu vo vyššej kvalite, presnosti a rýchlosti, ktoré budú ponúknuté na ich ďalšie využívanie domácim, ale aj medzinárodným výskumným inštitúciám. Výskumné možnosti a výsledky výskumu budú propagované na rôznych domácich, ale hlavne medzinárodných sympóziách a zahraničných pracovných cestách v partnerských výskumných pracoviskách. Pracovisko CEFT sa stane vyhľadávanejším partnerom pre významné medzinárodné výskumné programy. Výskumné tímy pracoviska sa stanú konkurencieschopnejšie na medzinárodnej úrovni, čo prinesie pre pracovisko, ale aj pre celý slovenský výskum rozvoj väčšej kooperácie s medzinárodným prostredím a vyššiu úspešnosť CEFT v 7. rámcovom programe EÚ a v ďalších iniciatívach EÚ.

Špecifické ciele projektu

Skvalitniť podmienky centra excelentnosti pre prípravu významných vedeckých projektov zameraných na výskum v oblasti fyziológie tráviaceho traktu

Väzba na strategický cieľ projektu

Naplnením špecifického cieľa dosiahneme pracovisko konkurencieschopné s výskumnými pracoviskami európskeho výskumného priestoru. Takto vybavené pracovisko je schopné účinnej propagácii aj v zahraničí a zaručuje splnenie výskumných úloh určených v strategickom cieli.