Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rozvoj Centra excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT II. etapa
Kód ITMS projektu: 26220120043
Chladená ultracentrifúga s rotormi

Chladená ultracentrifúga s rotormiChladená ultracentrifúga s rotormi

  • Charakteristika prístroja: vysokootáčková centrifúga umožňujúca separáciu bunkových organel a biomakromolekúl. Nevyhnutný a základný prostriedok pre prípravu vzoriek pre proteomiku, ale aj genetiku a molekulovú biológiu. V tejto chvíli sú všetky podobné dostupné centrifúgy na ústavoch SAV v Košiciach minimálne 20 rokov staré, morálne zastaralé a na hranici životnosti, bez možnosti opráv.  Ultracentrifúga skvalitní metodickú úroveň ústavu a zvýši možnosti pre prípravu a realizáciu medzinárodných projektov.

Chladená ultracentrifúga s rotormi (Hitachi CS 150NX s rotormi) od firmy: LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie, 102/A, 811 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: RNDr. Štefan Čikoš, CSc., mail: cikos@saske.sk

21.05.2013 15:00