Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rozvoj Centra excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT II. etapa
Kód ITMS projektu: 26220120043
Biofermentor s príslušenstvom

Biofermentor s príslušenstvomBiofermentor s príslušenstvom

  • Charakteristika prístroja: prístroj je určený k pestovaniu rôznych druhov buniek (baktérie, iné mikroorganizmy, živočíšne bunky) za sterilných podmienok, nastaviteľnej teploty, veľkosti otáčok miešadla a pH. Získanie dostatočného množstva biologického materiálu je základnou podmienkou najmä pre následné proteomické analýzy.

Biofermentor s príslušenstvom (Sartorius Stedim BIOSTAT Bplus s O2 Enrichment) od firmy: LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie, 102/A, 811 02 Bratislava

Zodpovedná osoba:

21.05.2013 14:55