Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rozvoj Centra excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT II. etapa
Kód ITMS projektu: 26220120043
Analyzátor magnetickej rezonancie

MRIAnalyzátor celotelovej magnetickej rezonancie pre laboratórne zvieratá

  • Charakteristika prístroja: Analyzátor celotelovej magnetickej rezonancie pre laboratórne zvieratá bude slúžiť na meranie magnetickej rezonancie u laboratórnych zvierat (potkany a myši) počas vývoja.  Môžeme ním stanovovať celkový obsah vody, tuku a beztukového tkaniva. Tieto parametre môžu významnou mierou prispieť k včasnej a priebežnej diagnostike metabolických porúch vzniknutých ako dôsledok včasných postnatálnych dietárnych zásahov.
  • Analyzátor celotelovej magnetickej rezonancie pre laboratórne zvieratá Echo MRI-700 od firmy: LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava.
  • Zodpovedná osoba: MVDr. Štefan Mozeš, CSc.