Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rozvoj Centra excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT II. etapa
Kód ITMS projektu: 26220120043
Analyzátor dusíka a proteínov

Analyzátor dusíka a proteínovAnalyzátor dusíka a proteínov

  • Charakteristika prístroja: tento prístroj je využívaný na stanovenie dusíka, resp. proteínov v krmive, v biologických vzorkách ako aj pri fermentačných experimentoch. Jeho výhodou je, že umožňuje analýzy dusíka, resp. proteínov u širokej škály vzoriek v suchom, tekutom, resp. polotekutom stave.

Analyzátor dusíka a proteínov (Thermo Scientific FLASH 4000 Nitrogen/Protein Analyzer) od firmy: LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie, 102/A, 811 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: RNDr. Svetlana Kišidayová, CSc., mail: kisiday@saske.sk

21.05.2013 15:06