Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rozvoj Centra excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT II. etapa
Kód ITMS projektu: 26220120043
Aktivity projektu

I.      Aktivity projektu

Názov špecifického cieľa projektu: Skvalitniť podmienky centra excelentnosti pre prípravu významných vedeckých projektov zameraných na výskumu v oblasti fyziológie tráviaceho traktu

1.1 Vybavenie CEFT unikátnymi prístrojmi, nevyhnutnými k príprave a účasti na

          významných projektoch

Termín realizácie aktivity

05/2010 - 02/2013

Cieľ aktivity

Doplnením pracoviska špičkovými prístrojmi a vytvorením kryobanky so vzorkami mikroorganizmov pre účely výskumu maximalizovať kvalitu výskumného pracoviska CEFT na konkurencieschopnú úroveň s vyspelými výskumnými pracoviskami v európskom a svetovom meradle v oblasti pre výskum fyziológie tráviaceho traktu.

1.2 Účasť odborných pracovníkov CEFT na príprave významných národných    a medzinárodných projektov

Termín realizácie aktivity

11/2010 – 02/2013

Cieľ aktivity

Nadväzovanie kontaktov, vytváranie partnerstiev a príprava významných projektov pre spoločný