Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Centrum excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu CEFT
Kód ITMS projektu: 26220120001
Prístroje
Ústav experimentálnej fyziky SAV (ÚEF SAV)

UEF SAV

 

Ústav experimentálnej fyziky SAV (ÚEF SAV)

Watsonova 47
040 01 Košice

Slovenská republika

V spolupráci s fyzikálnymi katedrami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ sa Ústav experimentálnej fyziky SAV orientuje na fyziku magnetických javov, fyziku kovov, fyziku nízkych a supernízkych teplôt, subjadrovú fyziku, kozmickú fyziku a biofyziku. Svojou výskumnou tematikou  ústav vhodne a účelne doplňuje výskumný program ostatných fyzikálnych pracovísk na Slovensku, pričom väčšina výskumných tém je pre ústav špecifická a rieši sa na Slovensku len v  Košiciach.

 

UEF SAV logohttp://uef.saske.sk