Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Centrum excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu CEFT
Kód ITMS projektu: 26220120001
Prístroje
Multifunkcný platnickový reader

Multifunkčný platničkový reader

Multifunkčný platničkový reader

  • Charakteristika prístroja: Pracovisko ÚEF SAV sa zaoberá metodikami orientovanými na  štruktúru a stabilitu makromolekúl, pre ktoré je potrebný vyspelý multifunkčný reader pre snímanie absorbancie, fluorescencie, fluorescenčnej polarizácie, time-resolved fluorescencie a luminiscencie.
  • Multifunkčný platničkový reader Model Synergy HT od firmy: BIOTECH s.r.o., Pod Rovnicami 2, 84104, Bratislava
  • Zodpovedná osoba:  Prof. Ing. Marián Antalík, DrSc. (ÚEF SAV)