Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Centrum excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu CEFT
Kód ITMS projektu: 26220120001
Prístroje
Kvapalinový mikroelektroforetický systém

 

Kvapalinový mokroelektroforetický systém

Kvapalinový mikroelektroforetický systém

  • Charakteristika prístroja: Mikrokvapalinový elektroforetický systém slúži na analýzu DNA, RNA a proteínov na čipe a umožňuje aj jednoduché flow cytometrické aplikácie.
  • Kvapalinový mikroelektroforetický systém bioanalyzer 2100 od firmy: Hermes LabSystems, s.r.o., Púchovská 12, 83106 Bratislava
  • Zodpovedná oso ba: Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. (ÚFHZ SAV)