Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Centrum excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu CEFT
Kód ITMS projektu: 26220120001
Prístroje
Ciele projektu

Strategický cieľ projektu

Cieľom operačného programu Výskum a vývoj je zvyšovať kvalitu výskumných pracovísk a podporiť excelentný výskum s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.

Strategickým cieľom predkladaného projektu je zúčastniť sa významných vedeckých projektoch zameraných na výskum v troch vecných prioritách výskumu a vývoja, ktoré spĺňajú podmienku oprávnenosti v rámci tejto výzvy. Strategický cieľ taktiež spĺňa špecifické zámery výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, a to vo všetkých troch bodoch:
- podporovať koncentráciu najlepších (excelentných) výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických centier,
- stimulovať budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja najlepších a najperspektívnejších pracovísk s dôrazom na IKT,
- podporovať integráciu najlepších pracovísk výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji, najmä v európskom výskumnom priestore. 

 Špecifické ciele projektu
Zabezpečiť lepšie podmienky centra excelentnosti pre prípravu významných vedeckých projektov zameraných na výskum v oblasti fyziológie tráviaceho traktu.

Väzba na strategický cieľ projektu
Naplnením špecifického cieľa dosiahneme pracovisko s kvalitným prístrojovým a technologickým zázemím, ktoré zaručuje splnenie výskumných úloh určených v strategickom cieli.