Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Centrum excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu CEFT
Kód ITMS projektu: 26220120001
Prístroje
Aktivity projektu

Názov špecifického cieľa projektu: Zabezpečiť lepšie podmienky centra excelentnosti pre prípravu významných vedeckých projektov zameraných na výskum v oblasti fyziológie tráviaceho traktu.

1.1 Obstaranie inovatívneho prístrojového a technologického vybavenia pre pracoviská

   CEFT

Termín realizácie aktivity

07/2009 - 03/2011

Cieľ aktivity

Modernou prístrojovou a technologickou infraštruktúrou zvýšiť kvalitu výskumného pracoviska CEFT na úroveň spĺňajúcu podmienky pre vykonávanie excelentného výskumu v oblasti fyziológie tráviaceho traktu

1.2 Obstaranie IKT prístrojového vybavenia a modernizácia IKT sietí pracovísk CEFT

Termín realizácie aktivity

07/2009 – 04/2011

Cieľ aktivity

Vybavením pracoviska modernou informačno-komunikačnou technológiou a prístrojmi s interoperabilitou cez vysokorýchlostné komunikačné siete rozšíriť a zvýšiť kvalitu digitálneho spracovania dát vrátane ďalšieho rozvoja virtuálnych laboratórií s diaľkovým prenosom experimentálnych dát pre pracoviská CEFT pre zavádzanie vyspelých metód vo výskume.

1.3 Účasť odborných pracovníkov CEFT na príprave významných národných

   a medzinárodných projektov

Termín realizácie aktivity

07/2009 – 04/2011

Cieľ aktivity

Nadväzovanie kontaktov, vytváranie partnerstiev a príprava významných projektov pre spoločný výskum na národnej a medzinárodnej úrovni.