Nazad Stránka SSS Publikácie SSS Spravodaj Ďalej

 
Velebit
 
Branislav Šmída a kol.
 
Publikácie SSS
Vlastné
* Spravodaj
* Velebit
* Mapovanie jaskýň
* Stratenská jaskyňa
* Jaskyne a jaskyniari
Skupinové
* Sprievodca pre XX. JT
Spoločné
* Zoznam jaskýň

V roku 1999 vydala Slovenská speleologická spoločnosť publikáciu Velebit, ktorá prináša súhrn odborných výsledkov slovenských jaskyniarov získaných počas desaťročného výskumu krasovej oblasti Rožanski a Hajdučkovi kukovi v pohorí Velebit, Chorvátsko. Výsledom expedičného výskumu je objav desiatok vertikálnych jaskýň a zložitých priepastí, z nich viaceré patria k najhlbším v Chorvátsku aj vo svete. Úspechy slovenských jaskyniarov zaktivizovali aj domáci speleologický výskum tejto zaujímavej oblasti. Dôležité sú aj vedecké pozorovania a metodické poznatky, ktoré získali účastníci každoročných náročných expedícií.

Knihe dali autori podtitulok Reportáž z objavovania hlbokých priepastí Chorvátska v rokoch 1990-1998. Publikácia približuje charakter skúmaného územia a krasových javov, prináša geomorfologický popis, históriu výskumu a mapy množstva lokalít, objavených a preskúmaných Slovákmi, podrobné poznatky z metodiky prieskumu hlbokých vertikál expedičným spôsobom vrátane opisu nebezpečných príhod a súpis literatúry o jaskyniach v oblasti. Správa o výskumoch je doplnená farebnými fotografiami B. Šmídu a M. Audyho. Ako spoluautori sú ďalej uvedení Z. Ágh, D. Bakšić, M. Griflík, E. Kapucian, D. Kotlarčík, K. Kýška, M. Sova, J. Vykoupil, J. Kankula a M. Audy, na príprave publikácie a získavaní výsledkov sa podieľalo ďalších 25 jaskyniarov a veľký počet pomocníkov a sponzorov. Anglické súhrny jednotlivých kapitol preložila L. Ludhová.

Brožovaná publikácia formátu A4 s plnofarebnou obálkou má 118 strán. Nákladom 400 ks ju vydala Slovenská speleologická spoločnosť pod ISBN: 80-966963-2-7. Redakčne pripravil publikáciu Z. Hochmuth.

Pre členov SSS je k dispozícii na Sekretariáte SSS alebo cez svojich vedúcich skupín a klubov, ostatní záujemcovia sa môžu informovať o možnostiach získania publikácie u predsedu SSS alebo u B. Šmídu.


________________________________
Posledná zmena: 24. IV. 2000 E.Kladiva, 2000.